Jeżeli Polacy są w państwach UE legalnie zatrudnieni, albo prowadzą tam działalność gospodarczą i płacą tam składki i podatki, to prawo do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dzieci przysługuje im tak samo jak obywatelom innych państw Wspólnoty. Wynika to wprost z rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. "w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego wobec pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach Wspólnoty".

Takie same zasady dotyczą osób pracujących w: Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii, Islandii.

Miejsce pobierania zasiłku na dzieci w ramach Unii można wybrać

Według zasady generalnej miejsce pobierania zasiłku na dzieci w ramach Unii można wybrać. Jeżeli jednak pracuje tylko jeden z rodziców, to tylko on ma do niego prawo. W sytuacji zatem, gdy np. mąż pracuje za granicą a żona, która pozostała w Polsce zajmuje się dziećmi, to o świadczenie rodzinne może ubiegać się tylko mąż. Ale gdyby pracowali obydwoje, istotne byłoby to, z kim dziecko stale przebywa. Jeśli jest w Polsce z matką, wówczas to ona powinna pobierać zasiłek. Gdyby np. studiowało za granicą i tam mieszkało z ojcem, jemu przysługiwałby zasiłek.

Nie można pobierać dwóch świadczeń. Gdyby tak się zdarzyło, trzeba jedno z nich zwrócić, informując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o powodach takiego działania.

Różnica w wysokości zasiłków na dzieci w Polsce i większości państw UE jest istotna

Różnica w wysokości zasiłków na dzieci w Polsce i większości państw UE jest istotna. Przede wszystkim w innych krajach Unii są one wypłacane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę, podczas gdy w Polsce tylko wtedy, gdy miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł (albo 583 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne).

Różne są też kwoty zasiłku. W Polsce świadczenie rodzinne wynosi 48 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat, 64 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat i 68 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat. Dla porównania np. w Irlandii miesięczny zasiłek to ok. 600 zł, w Niemczech ponad 520 zł, we Francji ok. 530 zł, w Austrii ok. 390 zł.

W niektórych krajach Unii inne są terminy wypłacania zasiłków

W niektórych krajach Unii inne są też terminy wypłacania zasiłków. Np. w Wielkiej Brytanii trafiają do kieszeni rodziców co tydzień a wynoszą 18,8 funta na pierwsze dziecko i 12,5 funta na każde kolejne. Z kolei np. w Holandii jest to odpowiednio 190 euro i 214 euro, ale wypłacane kwartalnie. W większości państw zasiłki są wyższe w wypadku posiadania większej liczby dzieci.

W całej Unii zasiłki przysługują do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a jeżeli się uczy lub studiuje to do ukończenia edukacji. Tutaj jednak granica może być różna. Np. w Polsce jest to ukończeniu 24 lat a np. w Niemczech - 27 lat.

Żeby otrzymać zasiłek za granicą, pracujący tam Polak musi wystąpić do instytucji zajmującej się wypłacaniem świadczeń dla cudzoziemców w miejscu swojego zamieszkania za granicą. Wypełnia odpowiedni formularz oraz wniosek o przyznanie świadczenia dołączając takie dokumenty jak: akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa, umowę o pracę lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, potwierdzenie wspólnego zamieszkanie z dzieckiem, kserokopię dowodu. Formularz wysyłany jest do polskiego Ośrodka Polityki Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Po sprawdzeniu, że wnioskodawca nie pobiera podobnego świadczenia w swoim kraju, ustalane jest prawo do zasiłku.