Ponad 3,6 miliona dzieci zostało już objętych programem 500 plus. Rodzice i opiekunowie otrzymali już ponad 7 mld złotych. Zgodnie z rządowym projektem, są to środki które mają być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W przeciwnym razie zainterweniują urzędnicy.

Resort nie pozwoli na marnotrawienie pieniędzy z rządowego programu 500 plus. Furtką prawną na wypadek nieprawidłowego wydawania otrzymanych pieniędzy jest art. 9 ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci. Zgodnie z jego brzmieniem, jeśli beneficjent programu marnotrawi wypłacane mu świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne mu świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Świadczenie w formie rzeczowej może występować np. w postaci bonów żywieniowych. 500 zł na dziecko w postaci pieniężnej może zostać zamienione na opłacanie usług tj. np. uiszczenie należności za zajęcia edukacyjne,leczenie, przedszkole, żłobek czy obiady na stołówce.

Taki zapis w ustawie jest zatem podstawą do wszczęcia kontroli. Kiedy urzędnicy mogą skontrolować wydatki rodziny pobierającej świadczenie? Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Bowiem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, decyzje administracyjne ws. ewentualnego odebrania świadczenia lub przyznania go w innej formie muszą być poprzedzone wywiadem środowiskowym.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przesłanką wskazującą na nierzetelne wydawanie otrzymanych pieniędzy jest m.in. alkoholizm w rodzinie. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej