Pracodawca ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych także za pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy mają już ustalone prawo do emerytury. Tak wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydając indywidualną interpretację.
Powodem wydania decyzji przez organ były wątpliwości przedsiębiorcy, który w swojej firmie zatrudniał dwóch emerytowanych maszynistów. Przy czym obaj mężczyźni byli zatrudnieni na część etatu. ZUS odpowiadając na wątpliwości pracodawcy zwrócił uwagę, że zasady i tryb opłacania składek na FEP określa ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.). Zgodnie z jej art. 35 danina na FEP musi być obowiązkowo opłacana za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracodawca musi opłacać składkę poczynając od dnia zatrudnienia na takim stanowisku do dnia rozwiązania stosunku pracy z podwładnym. Jednocześnie obowiązek odprowadzania daniny na rzecz ZUS dotyczy wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki. Tak więc obejmuje także osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasada ta wynika z tego, że przepisy ustawy o emeryturach pomostowych nie uzależniają obowiązku płacenia składek od wymiaru czasu pracy. Co więcej, przymus ten nie ma żadnego związku z warunkami, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do pomostówki. Ustawodawca bowiem przyznał prawo do takiego świadczenia wyłącznie osobom, które wykonują prace w pełnym wymiarze czasu pracy oraz spełnią inne warunki stażowe, o ile rozpoczęły swoje zatrudnienie w takich warunkach przed 1 stycznia 1999 r. Niestety, konieczność spełnienia wszystkich przesłanek nie ma znaczenia dla pracodawcy, który ma obowiązek płacenia na FEP od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zwolnienie dotyczy bowiem wyłącznie tych składników wynagrodzenia, które są należne za okresy pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana. Z obowiązku opłacania składek na FEP nie zwalnia także fakt, że pracownik ma już ustalone prawo do emerytury.
ZUS w wydanej interpretacji podkreślił, że ani art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, ani żaden inny przepis tego aktu nie wskazuje, iż posiadanie przez pracownika ustalonego prawa do emerytury stanowi przesłankę wyłączającą obowiązek opłacania składki na FEP.
Podstawa Decyzja nr DI/100000/43/650/2016 oddziału ZUS w Gdańsku z 25 lipca 2016 r.