Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) o refundację wydatków poniesionych na bezrobotnego lub poszukującego pracy, który odbywa u niego przygotowanie zawodowe. Tak wynika z projekty rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Ma obowiązywać po wejściu w życie nowelizacji tzw. ustawy zatrudnieniowej, która jest już po I czytaniu w Sejmie i ma obowiązywać od stycznia. Firma może ubiegać się o refundację z tytułu wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne. Miesięczna refundacja nie może być wyższa niż 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, skierowany przez urząd pracy do przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy, za każdy miesiąc praktycznej nauki otrzyma stypendium szkoleniowe. Będzie ono wynosić 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Ci, którzy ukończyli 45 lat, otrzymają stypendium odpowiadające 120 proc. zasiłku. Aby jednak otrzymać stypendium, bezrobotni będą musieli uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Jeśli będą je opuszczać, stracą do niego prawo.

Przygotowanie zawodowe dorosłych będzie się odbywało w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub w formie przyuczenia do pracy.

- Praktyczna nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy od trzech do sześciu miesięcy - mówi Małgorzata Dorosz z PUP w Opolu.

Osoby takie będą uczestniczyć w zajęciach pięć dni w tygodniu, maksymalnie osiem godzin dziennie. Przez cztery dni w ciągu tygodnia będą zdobywać kwalifikacje w zakładzie pracy, a przez jeden dzień w instytucji szkoleniowej.

- Przygotowanie zawodowe dorosłych będzie kończyć się egzaminem, który pozwoli na uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika - mówi Anna Szczęsny-Michalak z PUP w Tychach.

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie kwalifikacji, jakie mają posiadać wyznaczeni przez pracodawcę opiekunowie uczestników przygotowania zawodowego dorosłych. Wymaga się od nich wykształcenia średniego, trzyletniego stażu pracy w zawodzie i rocznego doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.