Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy, która może wykazać się odpowiednim okresem zatrudnienia.

Osoba, która straciła pracę, może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełni prawem wymagane warunki. Przede wszystkim musi więc zarejestrować się w urzędzie pracy i udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości. Wyjątkiem są wojskowi - w ich przypadku tylko 240 dni pełnienia służby w ostatnich 18 miesiącach pozwala na otrzymanie zasiłku.

Co wlicza się do okresu zatrudnienia? Do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza się między innymi zatrudnienie z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna (z wyłączeniem urlopów bezpłatnych dłuższych niż 30 dni), świadczenie usług (umowa agencyjna czy umowa zlecenia) oraz działalność gospodarcza. Do wymaganego okresu wlicza się też urlop wychowawczy, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz czas, za który przyznane zostało odszkodowanie z tytułu: niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Pełną listę tego, co dokładnie zalicza się do okresu uprawniającego do zasiłku, przeczytasz tutaj>>

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2016

Osoba, która spełni odpowiednie warunki, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych na okres 6 lub 12 miesięcy. Świadczenie podlega 1 czerwca corocznej waloryzacji na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Jednak w 2016 roku wskaźnik ten wyniósł 99,1, waloryzacji więc nie było - dokładnie na ten temat czytaj tutaj>>. W związku z tym wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wyniesie tyle samo, co w okresie od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016 roku, czyli (brutto):

  • obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;
  • podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;
  • podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł.