Od 99,20 zł do maksymalnie 248 zł miesięcznie będzie wynosić kwota pomocy finansowej dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji dochodowej w nowym roku szkolnym.
Przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2156 ze zm.) przewidują możliwość uzyskania wsparcia o charakterze motywacyjnym lub socjalnym. Do tej drugiej grupy zaliczane jest stypendium socjalne, które przysługuje, o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł. Tyle wynosi kryterium obowiązujące przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej i na podstawie przepisów tej ustawy przy ustalaniu uprawnień do stypendium obliczana jest kwota dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Natomiast wysokość tego świadczenia jest powiązana z zasiłkiem rodzinnym. Przepisy wskazują bowiem, że kwota stypendium wynosi nie mniej niż 80 proc. zasiłku przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, ale nie więcej niż 200 proc.

Polecany produkt: Zasiłki 2016>>>

W związku z tym, że od 1 listopada zmienia się wysokość tego świadczenia rodzinnego (będzie wynosić 124 zł), wpłynie to na kwotę stypendium socjalnego. O ile w wrześniu i październiku może wynosić od 94,40 zł do 236 zł, to od listopada wsparcie wyniesie od 99,20 zł do maksymalnie 248 zł. Tak jak w poprzednich latach wnioski o stypendium można składać do 15 września.
Z kolei drugim świadczeniem szkolnym o charakterze socjalnym jest zasiłek losowy. Może być przyznany, gdy uczeń znajdzie się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu jakiegoś zdarzenia. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od kryterium dochodowego i może mieć formę świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej.