Pracodawcy, którzy muszą oddać dofinansowania do wynagrodzeń, będą mogli występować do prezesa funduszu o ich rozłożenie na raty. Z uprawnienia tego będą mogli skorzystać już od 25 września.
Zmiany związane z dochodzeniem należności przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewiduje ustawa z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1336). Wprowadza ona nowe regulacje dotyczące pracodawców, którzy w wyniku naruszenia przepisów, np. opóźnienia w ponoszeniu kosztów płacy lub błędów w ich wyliczeniu, muszą zwrócić do PFRON nienależnie uzyskane dopłaty do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Pracodawca, który otrzyma decyzję nakazującą oddanie dofinansowań, będzie mógł złożyć wniosek o rozłożenie na raty (w całości lub części) lub odroczenie terminu ich płatności. Nie będzie miał natomiast możliwości starania się o umorzenie (w całości lub części) kwoty głównej zobowiązania. Takie rozwiązanie będzie bowiem możliwe do zastosowania jedynie w przypadku odsetek od należności głównej, pod warunkiem że zostanie ona spłacona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wezwania.

Polecany produkt: PFRON. Rewolucja we wpłatach>>>

Tylko raz
Nowelizacja przepisów zakłada, że pracodawca będzie mógł zwrócić się do PFRON o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności tylko raz. Jednocześnie całkowity okres spłaty rat nie będzie mógł przekroczyć 10 lat. Dodatkowo od dnia następującego po tym, w którym wpłynie do funduszu wniosek od pracodawcy, od należności podlegających zwrotowi w ratach lub z przełożonym terminem ich oddania nie będą naliczane odsetki za zwłokę. W przypadku uchybienia któremukolwiek z terminów wpłacania rat umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a należność stanie się natychmiast wymagalna.
W okresie obowiązywania umowy między firmą a prezesem PFRON nie będzie miał zastosowania art. 26a ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim w sytuacji, gdy pracodawca ma jakiekolwiek zaległości wobec funduszu, które przekraczają 100 zł, wydawana jest decyzja wstrzymująca dofinansowania do wynagrodzeń aż do momentu ich uregulowania. To oznacza, że w przypadku wspomnianej umowy firma będzie dalej mogła korzystać z subsydiów płacowych, chyba że będzie miała nowe zaległości w stosunku do PFRON wyższe niż 100 zł. Wtedy przekazywanie dopłat zostanie jednak przerwane.
Ponadto złożenie wniosku o rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności nie zawsze będzie skutkowało uzyskaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie. Artykuł 49f przewiduje, że przy podejmowaniu takiej decyzji prezes funduszu bierze pod uwagę ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze lub społeczne oraz inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, np. możliwość całkowitej nieściągalności należności.
Inne zmiany
Nowe brzmienie art. 49f ustawy rehabilitacyjnej zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, tj. od 25 września br. Wtedy również wejdzie w życie zmiana, która dotyczy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Do art. 33 ustawy rehabilitacyjnej dodany zostanie nowy ust. 4a2. Przewiduje on, że gdy pracodawca prowadzący fundusz nie przekaże środków na ten cel, zostanie to potraktowane tak, jakby wydawał je niezgodnie z przeznaczeniem.
– Konsekwencją tej nieprawidłowości będzie zastosowanie sankcji przewidzianej w art. 33 ust. 4a, który wskazuje, że pracodawca nieprawidłowo wydający pieniądze z ZFRON musi zwrócić je na konto tego funduszu i dodatkowo równowartość 30 proc. tych środków wpłacić na rzecz PFRON – mówi radca prawny Mateusz Brząkowski.
Oprócz zmian związanych z dochodzeniem należności przez PFRON i funduszem rehabilitacji ustawa wprowadza też modyfikacje w zakresie funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, która działa przy pełnomocniku rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz przesuwa termin wejścia w życie regulacji dotyczących nowych legitymacji dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi (z 1 października br. na 1 sierpnia 2017 r.).