Prezydent Warszawy zadecydowała, że wszystkie osoby na kierowniczych stanowiskach w stołecznym ratuszu muszą składać oświadczenia majątkowe. Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta mogą wychodzić z takim żądaniem?
Bartosz Bator adwokat z kancelarii adwokackiej BBP w Warszawie / Dziennik Gazeta Prawna
Tak. Zgodnie bowiem z art. 32 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) na żądanie swojego przełożonego urzędnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Urzędnicy składają swoje oświadczenie na dokładnie takim samym formularzu, jak osoby zobowiązane do tego z automatu, czyli m.in. wójt czy radni. Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonuje kierownik jednostki, w której dana osoba jest zatrudniona.

Polecany produkt: Ustawa o pracownikach samorządowych >>>

Należy także pamiętać o jeszcze jednej podstawie do zaistnienia obowiązku składania oświadczenia majątkowego przez pracownika jednostki. Chodzi o urzędników, nawet tych szeregowych, którzy posiadają stosowne pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta lub starosty. Takie osoby mają obowiązek składać doroczne oświadczenia majątkowego zawsze, nawet bez wezwania przełożonego.
Reasumując, urzędnicy samorządowi dzielą się na takich, którzy z mocy samego faktu sprawowania określonej funkcji zobligowani są do składania oświadczeń (np. wójt, osoby sprawujące funkcje kierownicze); takich, którzy muszą takie oświadczenie złożyć z racji wydawania decyzji, oraz tych, którzy zostali do tego zobowiązani przez swojego przełożonego.
Warto zauważyć, że jeszcze bardziej restrykcyjnie i obszernie te kwestie reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345), a także powiązana z nią ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.). Zgodnie z tymi aktami wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej muszą składać oświadczenia majątkowe. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi im odpowiedzialność dyscyplinarna. A co grozi urzędnikowi samorządowemu za zignorowanie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego? Otóż za każdy dzień zwłoki w złożeniu informacji o zasobności swojego portfela utraci prawo do wynagrodzenia od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia. Mogą być również odwołani z funkcji, pracodawca może też rozwiązać z nimi umowę o pracę.