Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, po wadliwym wypowiedzeniu umowy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jednak nie więcej niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące - nie więcej niż za jeden miesiąc. W przypadku kiedy umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wówczas wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to także sytuacji, gdy umowę rozwiązano z pracownikiem ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz gdy rozwiązanie umowy podlega ograniczeniu z mocy przepisów szczególnych (art. 47 k.p.).

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy po rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za trzy miesiące i nie mniej niż za jeden miesiąc. Również i w tym przypadku pracownikom, którzy są objęci ochroną trwałości stosunku pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy - art. 57 par. 1 i 2 k.p. Według wyroku Sądu Najwyższego z 30 stycznia 1992 r. (I PRN 60/91) sąd pracy, zasądzając na podstawie art. 57 par. 1 k.p. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, może na podstawie art. 300 k.p. i stosowanego odpowiednio art. 3581 par. 3 k.c. zmienić wysokość tego świadczenia, jeżeli pomiędzy chwilą rozwiązania stosunku pracy a chwilą orzekania nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza.

SN w wyroku z 14 marca 2006 r. (I PK 144/05) zajął stanowisko, że pracownikowi przywróconemu do pracy orzeczeniem sądu nie przysługuje urlop wypoczynkowy za okres pozostawania bez pracy. Zaznaczył, iż urlop wypoczynkowy jest świadczeniem majątkowym, które polega na zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania pracy w celu wypoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu mu za ten czas wynagrodzenia.

Okres pozostawania bez pracy nie jest okresem zatrudnienia, lecz jedynie okresem podlegającym wliczeniu do okresu zatrudnienia. Za okres pozostawania bez pracy pracownikowi nie przysługują zatem świadczenia związane ze stosunkiem pracy - takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego czy ekwiwalent z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego.