Przedsiębiorca z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie zachowuje prawa do ulgowych składek na ubezpieczenie zdrowotne w czasie zwolnienia lekarskiego, bowiem uzyskuje dodatkowe przychody w postaci zasiłku chorobowego. Tak uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.
Powodem wydania decyzji przez ZUS były wątpliwości właścicielki firmy, która nie wiedziała, czy w czasie pobierania zasiłku chorobowego może korzystać z obniżenia opłacania składek zdrowotnych. Zainteresowana prowadzi firmę na ogólnych zasadach rozliczając się z urzędem skarbowym w formie księgi przychodów i rozchodów. Jednocześnie posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Reklama

Polecany produkt: PFRON. Rewolucja we wpłatach

Reklama
Zgodnie więc z art. 82 ust. 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pod warunkiem że taka osoba uzyskuje przychód jedynie z tytułu prowadzenia firmy. W ocenie zainteresowanej spełniała wszystkie warunki, bo nie tylko posiadała orzeczenie, ale także nie miała innych przychodów poza firmą. Tym samym powinna korzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek także w czasie pobierania zasiłku chorobowego.
ZUS jednak się nie zgodził z taką interpretacją przepisów. Wskazał, że możliwość obniżenia wysokości daniny w przypadku wskazanym we wspomnianym art. 82 ust. 10 jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy zainteresowany posiada wymagany stopień niepełnosprawności oraz nie ma innych dochodów poza tymi uzyskiwanymi z prowadzenia firmy. Tym samym ubezpieczony nie można korzystać z ulgi w przypadku, kiedy źródło dodatkowych wpływów nie będzie mieć związku z działalnością gospodarczą lub gdy ów inny tytuł nie będzie stanowił odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. A tak jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca z orzeczonym umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności otrzymuje m.in. zasiłek chorobowy na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chorobowy i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372). Tym samym zainteresowana nie ma prawa do ulgi.
Podstawa
Decyzja nr DI /100000/43/ 822/ 2016 oddziału ZUS w Gdańsku z 3 sierpnia 2016 r.