Czy należy uwzględniać w ZUS IWA pracowników, którzy przez cały miesiąc byli niezdolni do pracy i pobierali wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy albo byli na urlopie wypoczynkowym?
Osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym oraz na urlopie wypoczynkowym uwzględnia się przy ustalaniu liczby ubezpieczonych którą podaje się na druku ZUS IWA.
Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się natomiast pod uwagę osób, które:

cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych, podlegają z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Ponieważ okres pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego stanowi jedynie przerwę w opłacaniu składek, a pracownik w dalszym ciągu podlega wszystkim ubezpieczeniom, w tym ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go brać pod uwagę przy ustalaniu liczby ubezpieczonych dla potrzeb wypełnienia informacji ZUS IWA. Również podczas urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ubezpieczeniu wypadkowemu.
Obowiązek przekazywania do ZUS tego druku spoczywa na firmach, które były płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, i w roku, za który składana jest informacja, zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób.
Odpowiadając na pytanie, można więc sformułować jasną zasadę – jeżeli pracownik w danym miesiącu przynajmniej przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go uwzględnić przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca.
Podstawa prawna
Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).