Mieszkam wspólnie z żoną i matką. Matka poważnie choruje, często któreś z nas musi z nią zostać w domu, bierzemy wtedy urlop. Powiedziano mi w kadrach, że oboje z żoną możemy wziąć przez 14 dni w roku kalendarzowym zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny. Nikt mi jednak nie wyjaśnił, czy zasiłek w tym wymiarze przysługuje łącznie, czy też każde z nas ma do dyspozycji 14 dni.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno synowi, jak i synowej. Łączny okres przysługującego zasiłku to 14 dni.
Reklama
Zgodnie z ogólną zasadą zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu sprawowania opieki nad:

Reklama

zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14, innym chorym członkiem rodziny.

Do innych członków rodziny, nad którymi opieka w razie ich choroby daje prawo do zasiłku opiekuńczego, zalicza się dzieci w wieku powyżej 14 lat, małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki oraz rodzeństwo, jednak pod warunkiem że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie przysługiwał nawet wówczas, gdy chory członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę tylko przez okres choroby.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko wtedy, jeżeli nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę. Za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się jednak:

osoby całkowicie niezdolnej do pracy, osoby chorej, osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie, osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, która nie może regulować czasu pracy w sposób dowolny, osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki (np. babcia).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
WAŻNE
Zasiłek w określonym wymiarze przysługuje na osobę podlegającą opiece, a nie pobierającego to świadczenie.
Podstawa prawna
Art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372).