Szkolenia, kursy czy studia podyplomowe to tylko niektóre sposoby na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany to ułatwiać. Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu szkoleniowego lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Pracodawca może też pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To nie tylko etycznie i po ludzku godne pochwały. Każdego, kto zatrudnia pracowników na umowę o pracę zobowiązuje do tego kodeks pracy (art. 17). Jest wręcz szczególnym obowiązkiem pracodawcy, by ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94).

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych kodeks pracy rozumie: "zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą" (art. 1031. § 1). Co oznacza, że to albo szef wysyła pracownika na szkolenie lub kurs, albo wnioskuje o to sam pracownik, ale wówczas potrzebna jest zgoda pracodawcy. Podnoszenie swoich kwalifikacji poza wiedzą szefa jest oczywiście możliwe, ale wówczas skorzystanie np. z jego współfinansowania zależy już tylko od jego dobrej woli.

Skoro kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do ułatwiania pracownikowi np. udział w szkoleniu, kursie lub studiach podyplomowych warto zapytać, na co konkretnie może liczyć pracownik od swojego szefa w takim przypadku?

Jak prawidłowo złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę

Urlop szkoleniowy

Otóż pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy;
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Co bardzo istotne: Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;
2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;
3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Język niemiecki, programiści, miękkie kompetecje: Trzy trendy na rynku pracy

Umowa z pracodawcą

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie, przy czym nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie z pracodawcą, nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 kodeksu pracy (szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika) lub z powodu mobbingu, mimo braku przyczyn do takiego rozwiązania umowy
jest w takich sytuacjach zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
Nie ma mowy o dorabianiu na urlopie zdrowotnym

Urlop bezpłatny

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na innych zasadach (np. szkolenie niezwiązane z aktualną pracą) mogą być przyznane:
1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
2) urlop bezpłatny

Liczbę dni takiego urlopu lub czas zwolnienia od obowiązków w pracy pracownik ustala z pracodawcą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zobacz tekst ujednolicony), w szczególności art. 102-1036