Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do norm unijnych, doprecyzowuje definicję molestowania seksualnego w miejscu pracy, wprowadza zakaz wyciągania konsekwencji wobec pracownika, który był molestowany albo się temu przeciwstawił.

Przepisy nowelizacji zakazują dyskryminacji ze względu na płeć definiując ją jako "każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery".

Dopuszcza się możliwość różnicowania sytuacji pracowniczej ze względu na staż pracy. Nowelizacja wprowadza też ochronę pracownicy powracającej do pracy po urlopie macierzyńskim - ma wrócić na to samo stanowisko lub równorzędne i otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymywałaby gdyby nie korzystała z urlopu.