Resort pracy nie przewiduje poszerzania listy przychodów, których uzyskanie nie jest uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, o rekompensatę finansową przysługującą np. ofiarom nieszczęśliwego wypadku.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Elżbietę Bojanowską, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, na interpelację nr 4418 złożoną przez posła Arkadiusza Myrchę. Wystąpił on w sprawie zmiany przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Co do zasady przyznanie przysługujących na jej podstawie świadczeń jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Przy badaniu tego, czy kryterium jest zachowane, uwzględniane są wszystkie dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania), pomniejszone o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nieliczne wyjątki od tej reguły są przewidziane w art. 8 ust. 4, który zawiera zamknięty katalog świadczeń, które nie są wliczane do kryterium.
Zdaniem posła Myrchy lista powinna zostać poszerzona o odszkodowanie przyznane osobie, która np. uległa nieszczęśliwemu wypadkowi lub zostało uszkodzone należące do niej mienie. Wskazuje, że zaliczenie takiego przysporzenia do dochodu może spowodować przekroczenie wspomnianego progu i w konsekwencji pozbawić świadczeń z pomocy społecznej. Poseł podkreśla, że odszkodowanie nie ma charakteru dochodowego, ale rekompensaty, a jego kwota, na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona z odprowadzania należności do fiskusa i również z tego względu nie powinna być traktowana jako dochód.
Jednak resort pracy nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w przepisach. Elżbieta Bojanowska argumentuje, że przyjęta reguła uwzględniania wszystkich dochodów poza nielicznymi wyjątkami wiąże się wprost z obowiązującą w pomocy społecznej zasadą pomocniczości. Zgodnie z nią finansowe wsparcie jest przyznawane osobie lub rodzinie, gdy niemożliwe jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej za pośrednictwem własnych zasobów czy uprawnień. Nie jest więc zasadne, aby poszerzać treść art. 8 ust. 4 i wyłączać z dochodu kwoty odszkodowań. Minister przypomina też, że w przypadku przekroczenia kryterium osoba lub rodzina może starać się o specjalne świadczenie, które jest od niego niezależne.