Za przyjęciem ustawy było 245 posłów, przeciw - 132, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Zmiany w ustawie zaproponował rząd. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą co miesiąc wnosić do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) opłatę ryczałtową na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. Jej wysokość obecnie to 12 proc. składek pochodzących z ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

"Jednolita opłata ustalana dla każdego zakładu ubezpieczeń skutkowała wzrostem składki na ubezpieczenie OC od wszystkich osób ubezpieczonych w danym zakładzie ubezpieczeń" - podkreślono w uzasadnieniu do rządowego projektu. Wspomina się w nim również o badaniach przeprowadzonych przez ubezpieczycieli, z których wynika, że kontynuowanie poboru opłaty ryczałtowej doprowadziłoby do wzrostu wysokości składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC o około 18 proc. Natomiast wejście w życie przedstawionych przez rząd zmian ma powstrzymać ten wzrost.

Znowelizowana ustawa zostanie przesłana do Senatu

Rząd zwracał również uwagę, że ustalenie opłaty w sposób określony w obecnej ustawie uczyniło z niej daninę publiczną. Jednocześnie wysokość opłaty na 2009 r. i następne lata miała być ustalana przy zastosowaniu wskaźnika określanego w rozporządzeniu ministra zdrowia. Byłoby to sprzeczne z art. 217 konstytucji, który wymaga, żeby wysokość danin publicznych określać w ustawie. W opinii rządu, uchwalenie zmian zniesie wadliwe rozwiązania zawarte w obowiązującej ustawie.

W czasie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazali m.in. na problemy z wykonywaniem obowiązujących przepisów. Podkreślali, że brak jest zbiorczych baz danych umożliwiających identyfikację wypadków i ich uczestników. Taka identyfikacja jest konieczna do wyliczenia rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Znowelizowana ustawa zostanie przesłana do Senatu.