Ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) wprowadzono do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: u.r.o.n.) zmiany w wielu obszarach.

Dotyczą one:

● legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (art. 6ca–6cc i 6d u.r.o.n.),

● rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 2e pkt 2a u.r.o.n.),

● nowych zasad nabywania i wykorzystywania ulg w tych wpłatach (art. 22 u.r.o.n. i art. 2 nowelizacji),

● nowej wpłaty na PFRON w związku z nieprawidłowym wykonaniem obowiązków sprzedającego (art. 22b u.r.o.n.),

● zasad udzielania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (art. 25a ust. 1 u.r.o.n.),

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wyciąg)>>

● zasad udzielania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i wykazywania efektu zachęty (art. 26a ust. 1a1 pkt 1a, art. 26b ust. 3 i 6a oraz art. 26c ust. 1 pkt 1 u.r.o.n. i art. 3 nowelizacji),

● ograniczeń dotyczących obciążania zakładowego funduszu aktywności (art. 29 ust. 3a 3 u.r.o.n.),

● doprecyzowania terminu zasilania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: ZFRON) środkami pochodzącymi z nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 33 ust. 2 pkt 2 u.r.o.n.),

● rad konsultacyjnych do spraw osób niepełnosprawnych (art. 44 ust. 2a i 44c ust. 9 u.r.o.n),

● programów celowych zatwierdzonych przez radę nadzorczą PFRON i zadań pozaustawowych realizowanych przez ten fundusz (art. 47 ust. 1 pkt 4 i 5 u.r.o.n.),

● rozszerzenia katalogu wpłat na PFRON, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art. 49 ust. 1 u.r.o.n.), uaktualnienia zasad umarzania należności z tytułu wpłat na ten fundusz (art. 49 ust. 5b u.r.o.n.),

● rozliczeń samorządu z PFRON (art. 49e u.r.o.n. ust. 5),

● złagodzenia wykonania obowiązku zwrotu otrzymanych środków PFRON (art. 4f ust. 3a pkt 2 u.r.o.n.).

Charakter tych zmian jest fragmentaryczny i porządkujący, z wyjątkiem zmian dotyczących ulg we wpłatach na PFRON, o których mowa w art. 22 u.r.o.n., i do pewnego stopnia – legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w rozumieniu u.r.o.n., które mają charakter systemowy.

W związku z wejściem w życie tej ustawy wydano pięć rozporządzeń mających znaczenie dla rynku pracy. Są to:

● rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 938; dalej: r.inf.),

● rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. poz. 928; dalej: r.o.w.),

● rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 941; dalej: r.r.s.),

● rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951; dalej: r.d.w.),

● rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 956; dalej: r.dek.).

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wyciąg)>>

Zasadniczo, zgodnie z art. 4 nowelizacji, jej postanowienia weszły w życie 1 lipca 2016 r., z tym że zmiany dotyczące legitymacji dokumentującej niepełnosprawność mają zacząć obowiązywać 1 października 2016 r., co jednak z dużym prawdopodobieństwem nie nastąpi. W parlamencie toczą się prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 546, sprawozdanie komisji polityki społecznej i rodziny – druk nr 583). Projekt ten w odniesieniu do przepisów nowelizacji u.r.o.n. z 25 września 2015 r. dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność przesuwa termin ich wejścia w życie z 1 października 2016 r. na 1 sierpnia 2017 r. (art. 3 projektu). Jednocześnie projekt znacznie rozszerza wąską zmianę art. 49f u.r.o.n. przewidzianą w komentowanej nowelizacji. Wprowadza ona możliwość pozapomocowego rozkładania na raty i odraczania terminu płatności należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (a nie tylko odsetek od tych środków) – z ograniczeniem częstotliwości zastosowania tego instrumentu oraz ustawowym wyznaczeniem maksymalnego okresu na ostateczne uregulowanie należności. Zastosowanie tego instrumentu ma jednocześnie spowodować, że wnioskodawca nie zostanie ozbawiony prawa do dofinansowania, o ile nie dopuści do dalszych zaległości wobec PFRON. Warto zwrócić uwagę na dużą dynamikę tych zmian. Należy się więc spodziewać dalszych, nie tylko w zakresie u.r.o.n., ale również objętym nowelizacją.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:

● z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

● z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

● z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

● z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

● z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

● z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

● z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

●z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:

● z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

● z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy

● z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

● z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

● z 10 listopada w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go na eDGP>>