Osoby, które tracą wsparcie finansowe w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowały opiekę, zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Na wczorajszym posiedzeniu przyjął go rząd, więc trafi on teraz do prac w Sejmie.
Projektodawca, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazuje, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna ma rekompensować zakończenie aktywności zawodowej, spowodowane koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dlatego zasadne jest traktowanie tej formy aktywności podobnie do zatrudnienia. Dzięki zmianom do okresu, który uprawnia daną osobę do nabycia zasiłku dla bezrobotnych (365 dni w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), zaliczany będzie czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Będzie to możliwe pomimo tego, że w tym okresie nie są odprowadzane składki na Fundusz Pracy.
Z kolei prawo do świadczenia przedemerytalnego zyskają osoby, które do dnia rejestracji jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utraciły prawa do nich w związku ze śmiercią osób, którymi się zajmowały. Konieczne będzie też spełnienie innych warunków. Wypłaty z ZUS otrzyma zainteresowany, który do dnia ustania prawa do świadczeń na opiekę ukończy co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i legitymuje się okresem uprawniającym do emerytury, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Takiemu rozszerzeniu prawa do świadczeń przedemerytalnych przeciwne było Ministerstwo Finansów. Zgłoszona przez nie uwaga nie została jednak uwzględniona. W piśmie kierującym projekt do Stałego Komitetu Rady Ministrów resort rodziny podkreśla, że wspomniani opiekunowie powinni mieć możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego.
MRPiPS wyjaśniało także, że za przyjęciem proponowanych rozwiązań przemawiają względy społeczne i demograficzne. W starzejącym się społeczeństwie coraz więcej osób będzie wymagać opieki zarówno z uwagi na sam zaawansowany wiek, jak i często połączoną z nim niepełnosprawność. Wsparcie osób najbliższych jest w takich przypadkach często najefektywniejszym rozwiązaniem (przy braku systemowych rozwiązań w tym zakresie).
Etap legislacyjny
Rząd przyjął projekt ustawy