Osoby, które tracą wsparcie finansowe w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowały opiekę, zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Na wczorajszym posiedzeniu przyjął go rząd, więc trafi on teraz do prac w Sejmie.
Projektodawca, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazuje, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna ma rekompensować zakończenie aktywności zawodowej, spowodowane koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dlatego zasadne jest traktowanie tej formy aktywności podobnie do zatrudnienia. Dzięki zmianom do okresu, który uprawnia daną osobę do nabycia zasiłku dla bezrobotnych (365 dni w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), zaliczany będzie czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Będzie to możliwe pomimo tego, że w tym okresie nie są odprowadzane składki na Fundusz Pracy.