Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214) stanowi akt wykonawczy do ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Jest ono szczególnie ważne zarówno dla samorządów, jak i zainteresowanych obywateli, ponieważ zawiera wzory wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do wniosku.
Rozporządzenie zawiera regulacje, które uzupełniają i precyzują przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, m.in. w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, dokumentów, które odpowiednio do danej indywidualnej sprawy należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, oraz ustalanie dochodu rodziny.