Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214) stanowi akt wykonawczy do ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Jest ono szczególnie ważne zarówno dla samorządów, jak i zainteresowanych obywateli, ponieważ zawiera wzory wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do wniosku.
Rozporządzenie zawiera regulacje, które uzupełniają i precyzują przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, m.in. w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, dokumentów, które odpowiednio do danej indywidualnej sprawy należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, oraz ustalanie dochodu rodziny.
Początkowa część komentarza jest poświęcona dokumentom, które w określonych sytuacjach należy dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze. Wskazano też, które z nich mogą być dołączone jako kopie, a które muszą być przedłożone w postaci oryginałów. Autorki omawiają również okoliczności, które mogą zostać potwierdzone oświadczeniem strony, oraz takie, do których potwierdzenia, że zaistniały, potrzebne jest odpowiednie zaświadczenie.
Dalsza część komentarza skupia się na zagadnieniach związanych z właściwością organu do prowadzenia postępowania, w sytuacjach gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie ma określonego miejsca zamieszkania. Kolejne zagadnienie to udostępnianie formularzy wniosków.
Ponadto omówione zostały regulacje rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze dotyczące ustalania dochodu oraz zaginięcia małżonka wnioskodawcy.
Na końcu zamieszczono przykładowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z komentarzami wskazującymi elementy wniosku, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas jego wypełniania, oraz wyjaśniającymi, dlaczego podanie określonych danych we wniosku jest niezbędne, a także jaki jest cel ich podania. Ponadto celem komentarzy jest wskazanie, jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz jak uniknąć przy tym pomyłek. Omówieniem niniejszego rozporządzenia kończymy cykl komentarzy do przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powszechnie znanych pod nazwą „Rodzina 500 plus”.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Ustawę z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) komentowaliśmy:
c z. 1 – 23 marca 2016 r. (nr 57)
cz. 2 – 27 kwietnia 2016 r. (nr 81)
cz. 3 – 18 maja 2016 r. (nr 95)
cz. 4 – 22 czerwca 2016 r. (nr 119)
Wykaz skrótów
k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
r.s.t.p.s.ś.w. – rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214).
u.e.l. – ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 722)
u.p.d.o.f. – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
u.p.p.w.d. – ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)
u.ś.r. – ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.)