Pedagog zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który dodatkowo prowadzi firmę, nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku przesunięcia wypłaty pensji – uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.
Powodem zajęcia się sprawą były wątpliwości nauczycielki dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Była ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę w szkole podstawowej. Wysokość miesięcznej pensji przekraczała płacę minimalną corocznie określaną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Pracodawca wypłacał wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca. Jednocześnie kobieta prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacała tylko składki zdrowotne. Powód? Z racji otrzymywania wynagrodzenia przekraczającego płacę minimalną nie miała obowiązku odprowadzania pozostałych danin.
Problem pojawił się pod koniec roku ubiegłego roku, gdy szkoła wynagrodzenie za grudzień wypłaciła pod koniec tego miesiąca (normalnie pensje za dany miesiąc były przekazywane do 10. dnia następnego miesiąca). Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za grudzień wynika z faktu, że pensje w oświacie są finansowane z dotacji przekazywanej samorządom przez budżet państwa. Ta zaś musi być rozliczona do końca roku finansowego, a wszystkie wydatki z niej finansowane muszą być uregulowane do 31 grudnia. Taki termin wypłaty wynagrodzenia za grudzień oznaczał, że deklaracja o oskładkowaniu za styczeń 2016 r. była zerowa. To zaś mogło zrodzić określone konsekwencje. Jeśli bowiem podstawa oskładkowania za miesiąc jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają dochody z innych tytułów, czyli także z prowadzenia działalności gospodarczej. Ale takie odczytanie przepisów byłoby niekorzystne dla zainteresowanej.
ZUS jednak uznał, że w tym konkretnym przypadku nauczycielka nie ma obowiązku odprowadzenia pełnych składek za styczeń od prowadzonej przez siebie firmy. Artykuł 9 ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w sposób jednoznaczny wskazuje, że przedsiębiorcy równolegle zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na pełen etat i otrzymujący wynagrodzenie wyższe niż minimalne nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Także w sytuacji, gdy ich wynagrodzenie za pracę zostało wypłacone wcześniej, niż to wynika z umowy o pracę.
Decyzja nr DI /100000/43/606/ 2016 oddziału ZUS w Lublinie z 30 czerwca 2016 r.