Nowelizacja ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Przewiduje ona podwyższenie rocznych wpłat na IKE do trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Zastrzega, że w kolejnym roku limit wpłat nie może być niższy niż w roku poprzednim. Przewiduje także możliwość zwrotu i wypłaty środków z IKE w ratach.

Zmienić ma się również sposób ustalania rocznego limitu wpłat na IKE

Ma on być określany nie tylko w oparciu o wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok wskazanego w ustawie budżetowej albo ustawie o prowizorium budżetowym, ale także w oparciu o projekty tych ustaw, jeżeli nie zostały one jeszcze uchwalone.

Konsekwencją nowelizacji ustawy o IKE są zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o pracowniczych programach emerytalnych.

W pierwszej chodzi o objęcie zryczałtowanym podatkiem także częściowego, a nie tylko całkowitego jak dotychczas, zwrotu środków zgromadzonych na IKE. W drugiej natomiast zmieniona będzie wysokość sumy składek dodatkowych wpłaconych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego.

Głosowanie nad nowelizacją ustawy ma odbyć się na koniec posiedzenia Senatu, które zaplanowane jest do piątku.