Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała we wtorek przedstawienie projektu "pomostówek" dla nauczycieli. Zapowiedziała, że będzie to projekt poselski.

Projekt, do którego dotarła PAP, przewiduje prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach i punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.

Prawo do emerytury nauczycielskiej uzyskaliby nauczyciele, którzy w latach 2009-2032 ukończyliby 55-64 lata, z tym że wiek ten byłby stopniowo podwyższany. W latach 2009-2014 byłoby to 55 lat, w latach 2015-2016 - byłoby to 55 lat w przypadku kobiet i 56 w przypadku mężczyzn. W latach 2017-2018 byłoby to 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn. Do roku 2025 byłby podnoszony jedynie wiek mężczyzn. Później podnoszono by równocześnie wiek i kobiet, i mężczyzn.

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) osobom tym będzie przysługiwać emerytura na zasadach ogólnych.

Koszt projektowanych rozwiązań to 28 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy do kilkunastu milionów w latach następnych

Emerytury te byłyby sfinansowane z budżetu państwa. Przez okres pobierania emerytury nauczycielskiej członkowie otwartych funduszy emerytalnych zachowaliby swoje członkostwo w tych funduszach i mogliby przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Koszt projektowanych rozwiązań to 28 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy do kilkunastu milionów w latach następnych.

Według obowiązującego prawa, na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść tylko ci nauczyciele, którzy uzyskają do niej prawo do końca tego roku. Mogą to zrobić bez względu na wiek, jeśli mają 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w oświacie, lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym.

Z kolei, według rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych, mogliby z nich skorzystać jedynie nauczyciele pracujący z tzw. trudną młodzieżą. Nauczycielskie związki zawodowe domagają się utrzymania prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli.