Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 110 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z konstytucją. Odpowiadając na pytanie Sądu Okręgowego w Białymstoku, sędziowie uznali, że do rozstrzygnięcia sprawy, która była powodem zadania pytania prawnego, potrzebna jest ocena art. 110 ust. 1 w zakresie, w jakim ustanawia on warunek ponownego obliczenia emerytury.

- W takim zakresie zaskarżony przepis jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji - mówi Mirosław Granat, przewodniczący składu sędziowskiego TK.

Ubezpieczona złożyła w 2006 roku do ZUS wniosek o emeryturę, lecz nie rozwiązała stosunku pracy. Po 12 miesiącach złożyła wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia według nowej kwoty bazowej. ZUS wyliczył jej emeryturę z nową kwotą bazową, ale okazało się, że jest ona niższa, bo w ostatnim roku ubezpieczona mniej zarabiała. Odwołała się ona do sądu, domagając się, aby ZUS wyliczył jej emeryturę, tak jakby od nowa przechodziła na nią.

Sąd, rozpatrując odwołanie zwrócił uwagę, że przepis będący podstawą do ustalenia wysokości świadczenia może być niezgodny z konstytucją. Jego zdaniem osoby będące w takiej samej sytuacji powinny być traktowane tak samo.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tych wątpliwości. Wskazał, że ubezpieczony, który osiągnął wymagany przez ustawę wiek oraz posiada odpowiedni staż pracy, samodzielnie dokonuje wyboru, czy chce dalej pracować czy też przejść na emeryturę.

- Podjęcie decyzji o odroczeniu złożenia wniosku o przyznanie emerytury kryje w sobie ryzyko - mówi Adam Jamróz, sędzia sprawozdawca.

Sędziowie Trybunału zwrócili też uwagę, że nie można w ten sam sposób traktować osób, które mają ustalone prawo do emerytury, oraz osób, które takiego prawa ustalonego nie mają, choć spełniają ustawowe warunki nabycia prawa.

- Sytuacja dwu kategorii osób, a więc tych, którzy po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne przeliczenie emerytury po kontynuowaniu pracy, oraz tych, które dopiero występują z wnioskiem o przyznanie emerytury, nie jest taka sama. Nie można więc domagać się takiej samej emerytury dla osób różnych kategorii, choć wiek, staż pracy oraz wynagrodzenie są takie same - wskazuje Adam Jamróz.

1502 zł

wynosi przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS