Pracodawca nie będzie musiał płacić daniny na ubezpieczenia społeczne, jeśli pracownicy częściowo współfinansują dodatkową opiekę medyczną – uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.
Przedsiębiorstwo w maju 2016 r. wprowadziło do zbiorowego układu pracy zapis, na podstawie którego zatrudnieni mają prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej w ramach specjalnego dodatkowego ubezpieczenia. Przy czym pracownicy z własnej kieszeni opłacali część należnej kwoty, zaś różnicę między ceną detaliczną usługi a kwotą zapłaconą przez podwładnych pokrywał pracodawca.
Podstawą do zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek za dodatkowe ubezpieczenia medyczne jest par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236).
Zgodnie z nim składki są wyliczane od przychodu z tytułu zatrudnienia ustalanego na zasadach określonych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Dodatkowo do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niezbędne jest uwzględnienie art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). W efekcie tego ZUS nie może zaliczyć do kwoty będącej podstawą do wyliczenia daniny korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania. Dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik ma możliwość zakupu towarów lub usług po cenach niższych niż detaliczne. Przy czym korzyść ta musi wynikać z faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a prawo do bonusa z przepisów m.in. układu zbiorowego pracy (zapisy te muszą w sposób jednoznaczny wskazywać, że podwładny partycypuje w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń). Dodatkowo owa korzyść musi mieć formę niepieniężną.
Reklama
Jeśli natomiast pracodawca będzie w całości opłacać dodatkowe świadczenie, wówczas będzie zobowiązany do opłacenia składek od niego.
Podstawa prawna
Decyzja nr WPI /200000/43/572/2016 oddziału ZUS w Lublinie z 16 czerwca 2016 r.