Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o refundację z Funduszu Pracy z tytułu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Osoby takie muszą spełniać przynajmniej jedno z sześciu kryteriów. Muszą być zarejestrowane w PUP jako bezrobotne przez co najmniej pół roku, nie posiadać kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego, mieć ponad 50 lat, lub samotnie wychowywać co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Przedsiębiorca może otrzymać refundację także wtedy, gdy zatrudni bezrobotnego znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji, czyli takiego, który pozostaje w rejestrze bezrobotnych od co najmniej 24 miesięcy.

Takie nowe propozycje są zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2009 r.

Obecnie refundację może otrzymać firma za wyposażenie stanowiska dla każdego bezrobotnego.

- Niektóre urzędy pracy mogą nie posiadać w rejestrze bezrobotnych osób spełniających wymagania zawarte w projekcie - mówi Iwona Trzcińska, p.o. kierownika Działu Rynku Pracy Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

- Może to uniemożliwić skierowanie przez PUP bezrobotnego do pracy - dodaje.

Firma będzie musiała zatrudniać przez co najmniej 24 miesiące osobę znajdującą się w bardzo niekorzystnej sytuacji. A przez 12 miesięcy tego, który znajduje się w szczególnej sytuacji.

- Kwota refundacji jest przyznawana na rok lub dwa lata - mówi Anna Szczęsny-Michalak, kierownik działu instrumentów i programów rynku pracy PUP w Tychach.

- Stanowi ona 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale - tłumaczy.

W III kwartale wyniosło ono 2968,55 zł, czyli firma maksymalnie mogłaby otrzymać 14,8 tys. zł. Trzeba pamiętać, że kwota refundacji o jaką będą mogły ubiegać się firmy po 1 stycznia 2009 r., będzie się trochę różniła, bo zmieni się średnia płaca w IV kwartale 2008 r.

- Kosztami kwalifikowanymi są wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe - mówi Anna Szczęsny-Michalak.

Projekt rozporządzenia wprowadza tylko drobne zmiany w przepisach dotyczących bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji nie będzie mógł być zabezpieczeniem zwrotu dotacji przez bezrobotnego.

Urząd pracy nie będzie dochodził zwrotu dotacji, w przypadku jeśli bezrobotny zmarł w czasie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie dotacji.