Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinom lub opiekunom dziecka, którzy pobierają zasiłek rodzinny.

Dodatek wychowawczy przyznawany jest do zasiłku rodzinnego, który przysługuje rodzicom lub faktycznym opiekunom dziecka, jeśli podopieczny nie osiągnął jeszcze pełnoletniości lub 21 lat, jeśli nadal się uczy, a w przypadku studiów wyższych ten próg przesuwa się do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.

Rodzina otrzyma zasiłek rodzinny, jeżeli spełnia odpowiednie kryterium dochodowe. Zasiłek przysługuje bowiem, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Natomiast sam zasiłek wynosi:

  • 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje siedem różnych dodatków, w tym dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jakie jeszcze dodatki może otrzymać potrzebująca rodzina, dowiesz się z naszej galerii:

Sam dodatek wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka podczas korzystania z urlopu wychowawczego.

Długość pobierania dodatku zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu - w przypadku jednego dziecka są to 24 miesiące kalendarzowe, a czas ten wydłuża się 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem. Z kolei rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą pobierać dodatek maksymalnie przez okres 72 miesięcy kalendarzowych.

Natomiast wysokość dodatku nie jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci i wynosi 400 zł miesięcznie. Pomimo, że od listopada 2015 roku kilka innych dodatków uległo zwiększeniu (kolejne wzrosty odbędą się w 2016 roku i 2017 roku), to w przypadku dodatku wychowawczego nie są planowane podwyżki. Jak wzrosły pozostałe dodatki dowiesz się tutaj>>

Kto nie dostanie dodatku wychowawczego

Ponadto, aby otrzymać dodatek, rodzic lub opiekun musi przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego być zatrudniony przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Jeżeli stosunek pracy był krótszy, dodatek nie przysługuje, podobnie jak w przypadku, gdy rodzic/opiekun podjął albo kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia mu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek nie przysługuje także w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, miedzy innymi, gdy zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu - wyjątkiem jest pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej.

Wreszcie dodatek nie przysługuje w sytuacji, kiedy rodzic/opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub ze świadczenia rodzicielskiego.