Tak

Menedżer może odmówić przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę, ale nie pozbawia to skuteczności złożonego wypowiedzenia.

Menedżer zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest pracownikiem i stosuje się do niego zasady rozwiązywania umów o pracę dotyczące pozostałych pracowników.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest złożone pracownikowi wówczas, gdy doszło do niego w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią wypowiedzenia. Do oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się bowiem art. 60 i następne kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p., gdyż sprawa nie jest uregulowana przepisami prawa pracy (wyrok SN z 20 sierpnia 1984 r., I PRN 111/84, OSNCP 1985/ 4/57; wyrok SN z 6 listopada 1980 r., I PRN 109/80, OSNCP 1981/6/107).

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu ma miejsce także wtedy, gdy pracownik nie zna treści oświadczenia, ale dotarło ono do pracownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z tą treścią, np. z własnej woli nie podjął przesyłki pocztowej. O momencie złożenia wypowiedzenia nie decyduje zatem data wskazana w piśmie o wypowiedzeniu. Jeżeli osoba reprezentująca pracodawcę wzywa pracownika i okazuje mu wypowiedzenie umowy o pracę, wówczas pracownik ma możliwość zapoznania się z oświadczeniem, co oznacza, że zostało ono złożone. Potwierdzenie odbioru wypowiedzenia przez pracownika nie jest niezbędne, gdyż wypowiedzenie umowy jest czynnością prawną jednostronną czy oświadczeniem jednostronnym. Pracownik może nie tylko odmówić przyjęcia wypowiedzenia, ale także zniszczyć wręczony dokument, co nie zmienia skuteczności jego doręczenia. Istotna jest bowiem rzeczywista możliwość zapoznania się z oświadczeniem pracodawcy. Także zdaniem Sądu Najwyższego, odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 par. 5 w zw. z art. 264 par. 1 k.p.), nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu (wyrok SN z 13 grudnia 1996 r., I PKN 41/96, OSNP 1997/15/268).

Moment złożenia wypowiedzenia jest istotny, gdyż następuje wówczas początek biegu okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest złożone, jeżeli pracownik:

  •  odmawia przyjęcia pisma o wypowiedzeniu,
  •  otrzymuje z rąk pracodawcy wypowiedzenie (nie jest konieczne potwierdzenie odbioru),
  •  unika podjęcia przesyłki pocztowej zawierającej wypowiedzenie (dwukrotne awizowanie uważa się doręczenie).

WNIOSEK

Odmowa przyjęcia przez menedżera pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia.

EWA DRZEWIECKA

ekspert z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■   Art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).