Zakłady emerytalne z urzędu będą przeliczać wszystkie renty rodzinne osób pobierających świadczenia po zmarłych funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa państwa. Taką możliwość zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, a także ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
I tak nowa renta rodzinna będzie obliczana na podstawie świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu po uwzględnieniu obniżki z 2,6 do 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w takich formacjach. Autorzy projektu nie mieli innego wyjścia, jak zapisanie takiej możliwości w projekcie ustawy. Powód? Sądy, do których trafiały odwołania od decyzji zakładów emerytalnych próbujących zmienić wysokość świadczenia, odmawiały obniżania rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach. Podstawą obniżki miała być ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz.U. nr 24, poz. 145). Jednak w ocenie sądów zamysłem ustawodawcy określonym w tym dokumencie było obniżenie świadczeń wyłącznie funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL. Zdaniem sądów gdyby ustawodawca chciał obniżyć świadczenia wdowom i wdowcom po funkcjonariuszach, to taki zapis byłby w ustawie. Teraz usunięto to wcześniejsze niedopatrzenie.
Projekt zakłada także zmniejszenie o 2 proc. podstawy wymiaru renty inwalidzkiej za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa. Także w tym przypadku ustawa dezubekizacyjna nie zakładała możliwości obniżenia świadczenia inwalidom. Tym samym byli funkcjonariusze służb PRL pobierali renty inwalidzkie w takiej samej wysokości jak wcześniej. W przypadku I grupy inwalidzkiej świadczenie to wynosiło 80 proc. podstawy wymiaru, zaś osoby pobierające II grupę inwalidzką otrzymywały 70 proc. podstawy wymiaru. Przy czym przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym umożliwiają wypłatę tej formy pomocy we wskazanej wysokości bez względu na staż. A skoro ustawa o dezubekizacji z 2009 r. nie miała wpływu na rencistów, to wiele osób rezygnowało z emerytury i składało wnioski o wypłatę wyłącznie renty. Jednocześnie obniżenie wysokości rent inwalidzkich spowoduje, że także renty rodzinne przyznawane uprawnionym osobom będą niższe niż obecnie. Ustawa wejdzie w życie 30. dnia od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.