W przypadku przejścia zakładu na nowego pracodawcę, u którego nie działają związki zawodowe, pracownicy powinni zostać zawiadomieni o jego przewidywanym terminie, przyczynach i skutkach, a także planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia (co najmniej na 30 dni przed planowaną datą przejścia). Od momentu przejścia zaczyna biec również dwumiesięczny okres, podczas którego pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Jednak czasem wątpliwości budzi precyzyjne określenie momentu przejścia zakładu. Jaki zatem termin należy wskazywać w zawiadomieniu?
ikona lupy />
Katarzyna Krawczyk adwokat z kancelarii Chałas i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
W praktyce przedsiębiorcy starają się oznaczyć termin przejścia zakładu jako moment przejścia własności jego składników majątkowych na nowego właściciela. Jest to np. data wskazana w umowie sprzedaży jako moment przeniesienia własności. Określony w ten sposób termin będzie z dużym prawdopodobieństwem zgodny z wytycznymi Sądu Najwyższego. Podkreśla on, że datą przejścia jest moment faktycznego przekazania zakładu, czyli faktyczne dysponowanie przekazanym majątkiem przez nowego pracodawcę (wyrok SN z 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt I PK 184/05), a także przejęcie zadań dotychczasowego zakładu pracy przez nową firmę (wyrok SN z 11 maja 2006 r., sygn. akt II PK 274/05).
Z orzecznictwa SN wynika jednoznacznie, że o momencie przejęcia zakładu decydują zdarzenia faktyczne – przejęcie majątku i wykonywanie pracy u nowego pracodawcy, a nie istnienie formalnych podstaw prawnych, jak np. umowy czy postanowienia sądu i wskazanych w nich dat. Z reguły będą one zbieżne, ale mogą zdarzyć się odstępstwa od tej zasady. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, kiedy moment przejścia własności majątku nie zależy od woli stron uczestniczących w transakcji – np. w przypadku łączenia spółek będzie nim data rejestracji połączenia w KRS-ie, której nie sposób przewidzieć.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać jednak, że art. 231 k.p. zobowiązuje ich do poinformowania pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu. Ustawodawca przewidział, że ten termin może ulec zmianie i pracodawcy mogą nie być w stanie określić go precyzyjnie w momencie skierowania zawiadomienia do pracowników. Ponadto o momencie przejścia zdecyduje moment faktycznego rozpoczęcia funkcjonowania zakładu w strukturach nowego pracodawcy, a nie moment rejestracji w KRS. Pracodawcy taką datę są w stanie samodzielnie określić.