Sąd rejonowy nie może bowiem o tym rozstrzygać i musi opierać się w tym zakresie na wyroku sądu okręgowego. Dowody przedstawiane w postępowaniu nie mają więc znaczenia
Stwierdzenie przez ZUS, że ktoś nie podlega ubezpieczeniom społecznym, albo iż jego podstawa wymiaru składek jest zbyt wysoka, przekłada się bardzo często na możliwość otrzymania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W praktyce polega to na tym, że ubezpieczeni otrzymują dwie decyzje – pierwszą, z której dowiadują się, że mimo opłacania składek nie podlegają ubezpieczeniom lub podstawa składek jest zawyżona, i drugą, którą ZUS odmawia np. zasiłku chorobowego lub przyznaje go w obniżonej wysokości. Ubezpieczeni odwołują się zazwyczaj od obu decyzji, ale trzeba dodać, że sprawy rozpatrują sądy różnego rzędu (okręgowy – sprawy o podleganie, i rejonowy – sprawy o zasiłek). Nie zawsze jednak wiedzą, dotyczy to także reprezentujących ich pełnomocników profesjonalnych, że wynik pierwszego postępowania wpływa w sposób zasadniczy na rozstrzygnięcie sądu w sprawie zasiłkowej. Przegrana sprawa o podleganie ubezpieczeniom w praktyce przesądzi o braku prawa ubezpieczonego do zasiłku. Sprawa zasiłkowa ma bowiem charakter wtórny.
Jaka procedura