Tylko w przypadku celowego zaniżania wysokości składki wypadkowej ZUS będzie nakładać karę na przedsiębiorcę. Tym samym nie będzie możliwe ściganie tych płatników, którzy popełnili zwykły błąd rachunkowy przy ustalaniu wysokości daniny. Taką zmianę zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców skierowany do konsultacji społecznych.
Dokument ten przygotowany przez resort rozwoju zakłada nowelizację ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.). Na jego podstawie zmienią się zasady karania firm, które podały zakładowi błędne informacje.
Po zmianach ZUS będzie mógł wydawać decyzje nakazujące firmie płacenie przez cały rok składek w karnej wysokości 150 proc. w przypadku, kiedy przedsiębiorca w ogóle nie złoży wymaganej corocznie informacji niezbędnej do ustalenia kategorii ryzyka wypadku dla jego firmy (dotyczy m.in. ogólnej liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, poszkodowanych w wypadkach, w tym ofiar śmiertelnych).
Przymus płacenia podwyższonych składek wypadkowych będzie dotyczyć także firm, które mimo wezwania z ZUS nie dokonały korekty danych, a stopa procentowa została ustalona na podstawie nieprawidłowych informacji przekazanych organowi. Podobne konsekwencje czekają przedsiębiorstwa, które celowo zaniżają wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ustawodawca nakłada na nie także obowiązek zrobienia korekty przekazanych informacji i obowiązek zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę. Z kolei w przypadku błędnego zawyżenia składek firma będzie musiała złożyć korektę, a nadpłata zostanie przeznaczona na opłacenie przyszłych składek.
Dodatkowo ustawodawca planuje wprowadzić zasadę, że w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ryzyka wypadkowego ZUS będzie ustalać stopę procentową składki na cały rok na podstawie skorygowanych danych.
Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych