Tylko w przypadku celowego zaniżania wysokości składki wypadkowej ZUS będzie nakładać karę na przedsiębiorcę. Tym samym nie będzie możliwe ściganie tych płatników, którzy popełnili zwykły błąd rachunkowy przy ustalaniu wysokości daniny. Taką zmianę zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców skierowany do konsultacji społecznych.
Dokument ten przygotowany przez resort rozwoju zakłada nowelizację ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.). Na jego podstawie zmienią się zasady karania firm, które podały zakładowi błędne informacje.
Po zmianach ZUS będzie mógł wydawać decyzje nakazujące firmie płacenie przez cały rok składek w karnej wysokości 150 proc. w przypadku, kiedy przedsiębiorca w ogóle nie złoży wymaganej corocznie informacji niezbędnej do ustalenia kategorii ryzyka wypadku dla jego firmy (dotyczy m.in. ogólnej liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, poszkodowanych w wypadkach, w tym ofiar śmiertelnych).