Kancelaria Prezydenta zwróciła uwagę, że celem programu 500 plus było wsparcie osób wychowujących dzieci poprzez częściowe pokrycie związanych z tym wydatków. „Ustawa zmierza zatem do poprawy sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci i zwiększenia w ten sposób dzietności, nie zaś do utrzymania obecnego stanu rzeczy. Nie może ona więc być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu, zwłaszcza w sytuacji tak niskiej ściągalności alimentów. Byłoby to nie tylko sprzeczne z jej istotą, ale również rażąco naruszałoby zasadę sprawiedliwości społecznej” – akcentowano w uzasadnieniu do projektu noweli. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami na zakres świadczeń alimentacyjnych wpływać nie będą:

świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,

● świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,

● świadczenia rodzinne i wreszcie

● środki otrzymywane w ramach programu 500 +.

Ustawa uszczelnia również przepisy dotyczące egzekucji. Na jej mocy utworzone mają być specjalne subkonta, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Rachunki te będą mogły być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych. Wpływać mają na nie wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Ich otwarcie i prowadzenie oraz wypłaty w banku, w którym rachunek będzie prowadzony, zostaną zwolnione od opłat i prowizji.