Przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ZUS od pieniędzy na zasiedlenie (tzw. dodatek relokacyjny), które zostały wypłacone uczestnikom unijnego projektu operacyjnego „Wiedza i Rozwój”. Tak wynika z interpretacji ZUS.
Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Jej celem jest kształcenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji oraz nauka języka polskiego. Działalność ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy czym otrzymywane dofinansowanie stanowi 95 proc. wydatków. Pozostałe 5 proc. to wkład własny spółki. Ze wsparcia korzystają bezrobotne młode kobiety – w tym niepełnosprawne – w wieku 15–29 lat, które nie są zarejestrowane w urzędach pracy.
Specyfika programu realizowanego przez pytającego polega na tym, że osoby w nim uczestniczące otrzymują zindywidualizowane wsparcie. Każda ma możliwość uzyskania diagnozy w zakresie doskonalenia zawodowego, a także może skorzystać z indywidualnego pośrednictwa pracy dotyczącego wybrania najbardziej odpowiedniego zawodu, a następnie odbycia szkolenia i stażu. Uczestnicy programu po zdobyciu doświadczenia zawodowego otrzymują wsparcie w postaci środków na zasiedlenie. Przy czym pieniądze są wypłacane tylko wtedy, gdy w momencie zgłoszenia się do programu w miejscu zamieszkania zainteresowanej nie było dla niej ofert pracy. Taka forma wsparcia jest także możliwa w sytuacji, kiedy odległość między miejscem zamieszkania a pracy wynosi minimum 50 km lub czas dojazdu przekracza trzy godziny dziennie. Dodatkowo uczestniczki programu muszą pracować legalnie, uzyskując wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy od dodatku na zasiedlenie, który był wypłacony na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z uczestnikami programu, musi zapłacić daninę.
ZUS po ocenie przedstawionego materiału uznał, że ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.) w katalogu podlegających ubezpieczeniom społecznym nie wymienia osób, które pobierają dodatek relokacyjny. Z tego też powodu nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od kwot wsparcia otrzymanych przez uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawa prawna
Decyzja nr WPI/200000/43/635/2016 oddziału ZUS w Lublinie z 22 czerwca 2016 r.