Posłowie chcą uchylić przepisy, które pozwalają na łączenie różnych jednostek organizacyjnych z pomocy społecznej oraz pieczy. Przywrócone zostaną regulacje pozwalające na zatrudnianie jednego dyrektora dla kilku domów dziecka.
Przygotowany przez PiS projekt zmian w ustawach: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej, przewiduje odejście od rozwiązań wprowadzonych przez obowiązującą od początku tego roku ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Część z nich budziła kontrowersje, a największe dotyczyły wymogu wygaszenia do końca tego roku centrów zajmujących się obsługą administracyjną placówek wsparcia dziennego lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, które powstały przed 1 stycznia 2016 r. Była to o tyle niekorzystna zmiana, że taką formę zarządzania domami dziecka wybrało wiele powiatów. Pozwalała ona bowiem na to, że jedna z placówek działających na terenie danego samorządu była jednocześnie jednostką obsługującą pozostałe, a jej dyrektor zarządzał nimi przy pomocy wychowawców-koordynatorów. Dzięki takiej formule nie było potrzeby zatrudniania dyrektora w każdym domu dziecka, co pozwalało obniżyć koszty ich funkcjonowania.
Nowelizacja przewiduje więc, że centra administracyjne utworzone do końca 2015 r. będą mogły działać na dotychczasowych zasadach. Z kolei dzięki przywróceniu przepisów o jednej osobie kierującej pracami kilkoma placówek z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać również te powstające od początku tego roku.