Posłowie chcą uchylić przepisy, które pozwalają na łączenie różnych jednostek organizacyjnych z pomocy społecznej oraz pieczy. Przywrócone zostaną regulacje pozwalające na zatrudnianie jednego dyrektora dla kilku domów dziecka.
Przygotowany przez PiS projekt zmian w ustawach: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej, przewiduje odejście od rozwiązań wprowadzonych przez obowiązującą od początku tego roku ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Część z nich budziła kontrowersje, a największe dotyczyły wymogu wygaszenia do końca tego roku centrów zajmujących się obsługą administracyjną placówek wsparcia dziennego lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, które powstały przed 1 stycznia 2016 r. Była to o tyle niekorzystna zmiana, że taką formę zarządzania domami dziecka wybrało wiele powiatów. Pozwalała ona bowiem na to, że jedna z placówek działających na terenie danego samorządu była jednocześnie jednostką obsługującą pozostałe, a jej dyrektor zarządzał nimi przy pomocy wychowawców-koordynatorów. Dzięki takiej formule nie było potrzeby zatrudniania dyrektora w każdym domu dziecka, co pozwalało obniżyć koszty ich funkcjonowania.
Nowelizacja przewiduje więc, że centra administracyjne utworzone do końca 2015 r. będą mogły działać na dotychczasowych zasadach. Z kolei dzięki przywróceniu przepisów o jednej osobie kierującej pracami kilkoma placówek z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać również te powstające od początku tego roku.
Reklama
– Nowelizacja pozwoli na zachowanie modelu funkcjonowania, który sprawdził się w praktyce. Wskazywaliśmy na to w pismach kierowanych do resortu rodziny i do posłów, dlatego cieszymy się, że podjęte zostały kroki służące wycofaniu się z wprowadzonych pół roku temu zmian – mówi Marcin Lewandowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”.

Reklama
Ponadto poselski projekt znacząco ogranicza możliwość łączenia różnych jednostek należących do dwóch systemów: pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej (zarówno w obrębie każdego z nich, jak i między nimi). Zgodnie z przedstawionymi propozycjami na poziomie gminy możliwe będzie połączenie ośrodka pomocy społecznej tylko z placówkami wsparcia dziennego lub ośrodkiem wsparcia dla osób starszych. Z kolei na szczeblu powiatu będzie można łączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej lub placówką wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Całkowity zakaz ma zaś dotyczyć domów dziecka, które nie będą mogły być częścią innych jednostek. Co więcej, posłowie chcą uniemożliwić umiejscowienie na jednej nieruchomości gruntowej lub w tym samym budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej z jakąkolwiek inną instytucją, np. domem pomocy społecznej, podmiotem leczniczym czy zakładem aktywności zawodowej.
24 miesiące będą miały samorządy na dostosowanie się do nowych przepisów
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przed pierwszym czytaniem