Do 250 tys. zł będzie mógł otrzymać samorząd na uruchomienie placówki dziennego pobytu dla starszych osób. Budżet państwa pokryje też częściowo koszty utrzymania tych powstałych w ubiegłym roku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie drugą edycję konkursu w ramach realizacji programu wieloletniego „Senior-WIGOR”. Jego celem jest finansowe wsparcie gmin i powiatów w zakładaniu dziennych domów, oferujących kilkugodzinną opiekę oraz różnego typu zajęcia osobom powyżej 60. roku życia. Konkurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym samorządy mogą starać się o pieniądze na utworzenie, wyposażenie i ewentualne zapewnienie funkcjonowania domu „Senior-WIGOR”. Dotacja na ten cel może wynieść do 250 tys. zł, przy czym nie więcej niż 180 tys. zł na adaptację pomieszczeń lub budynku, a 70 tys. zł na ich wyposażenie. Natomiast na pokrycie kosztów bieżącej działalności wsparcie może sięgnąć 200 zł miesięcznie na jednego seniora.
Z kolei moduł drugi konkursu jest skierowany tylko do tych samorządów, które dzięki dotacji uruchomiły dom „Senior-WIGOR” w 2015 r. Mogą one otrzymać dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania placówki w br. również w wysokości 200 zł miesięcznie na podopiecznego (z możliwością uzyskania refundacji za okres od 1 stycznia).
– Z naszej placówki korzysta obecnie 17 osób i na pewno będziemy występować o dotację na nich, aby zachować ciągłość finansowania – mówi Grzegorz Grygiel, dyrektor Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w Pleszewie.
Jednocześnie nie ma przeszkód do tego, aby gmina lub powiat, która była beneficjentem budżetowego wsparcia w ubiegłym roku, teraz starała się o środki na uruchomienie kolejnego domu dziennego pobytu.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty. Jej wzór – inny dla każdego z modułów – jest określony w załącznikach umieszczonych na stronie www.senior.gov.pl. Zgodnie z regulaminem konkursu dopuszczalne jest, aby samorządy złożyły wspólną ofertę. Mogą one też wystąpić o dotację w partnerstwie z innym podmiotem, np. z organizacją pozarządową, ewentualnie samodzielnie zgłosić swój udział, a następnie zlecić jej zadanie utworzenia placówki, przekazując przyznane dofinansowanie. Oferty powinny być składane w formie papierowej we właściwym urzędzie wojewódzkim lub przesyłane pocztą do 14 sierpnia. Wojewodowie będą oceniać wnioski pod kątem formalnym i przekazywać do resortu rodziny, który podejmie ostateczną decyzję o przyznanym dofinansowaniu. Oferty będą rozpatrywane na bieżąco, do momentu wyczerpania się środków. W tym roku na konkurs jest przewidziane 38 mln zł, z czego 31 mln zł na moduł pierwszy, a 7 mln zł na drugi.