Firmy zatrudniające studentów na podstawie umów cywilnoprawnych są zwolnione z obowiązku odprowadzania daniny na rzecz ZUS. Takie preferencyjne zasady obowiązują do czasu ukończenia 26 lat przez zleceniobiorcę.
Czy firma zapłaci za studenta z Ukrainy
Pan Wiktor prowadzi działalność na terenie Polski. – W czasie wakacji mam bardzo dużo zleceń. Od lipca chcę zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia studenta ze Lwowa, który obecnie ma 23 lata. Czy będę musiał zgłosić go do ubezpieczenia społecznego?
NIE
Pracodawca zatrudniający studentów z Ukrainy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie ma obowiązku opłacania składek za nich zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Zwolnienie obejmuje zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, oraz studentów do ukończenia 26. roku życia. Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta wykonującego pracę na podstawie umowy-zlecenia nie ma natomiast znaczenia zarówno jego obywatelstwo, jak i kraj odbywania studiów. Gdy więc polski zleceniodawca, posiadający na terytorium Polski swą siedzibę, zawiera umowę-zlecenie z obywatelem Ukrainy, który ma status studenta ukraińskiej uczelni, to na zleceniodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania za niego składek na ubezpieczenie społeczne.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 121 ze zm.).
Decyzja nr 163 znak DI /100000/43/232/2015 z 20 kwietnia 2015 r. wydana przez oddział ZUS w Gdańsku
Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Czy urodziny zleceniobiorcy mają wpływ na zwolnienie
Prowadzę sklep z pamiątkami w nadmorskiej miejscowości – pisze pani Anna. – W tym roku zamierzam rozszerzyć zakres działalności, ale nie chcę ponosić kosztów związanych z opłacaniem składek na ZUS. Wśród osób, które odpowiedziały na moje ogłoszenie, jest 25-letni student. Czy zatrudniając go, skorzystam z ulgi?
TAK
Przedsiębiorca zatrudniający studenta na podstawie umowy-zlecenia nie ma obowiązku opłacania żadnych składek na ubezpieczenie społeczne – taka osoba z mocy prawa nie podlega ubezpieczeniom. Jednak zwolnienie nie jest bezterminowe. Student korzysta z niego do czasu ukończenia 26 lat. Przy czym ukończenie tego wieku przez żaka pracującego na zlecenie powoduje, że przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzenia daniny na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Jeśli student jest zainteresowany ubezpieczeniem na wypadek choroby, konieczne jest również odprowadzanie składki chorobowej. Właściciel firmy nie może także zapomnieć o konieczności odprowadzenia składek zdrowotnych. Okazuje się, że wiele firm błędnie interpretuje ukończenie 26 lat i zgłasza takie osoby do ubezpieczenia dopiero od następnego dnia po urodzinach. Tymczasem powinny one zostać ubezpieczone w tym samym dniu, kiedy obchodzą 26. urodziny. Wynika to z zasady, że przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem dnia urodzin. To zaś oznacza, że wiek 26 lat osiąga się z początkiem dnia 26. urodzin, a nie dopiero wraz z jego zakończeniem. Z tego też powodu osoba prowadząca firmę powinna dokładnie sprawdzić, czy w czasie wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia wykonawca – student nie ukończył tego wieku.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Czy student zapłaci składkę wypadkową
Pan Michał jest studentem drugiego roku wychowania fizycznego i chce dorobić w czasie wakacji, pracując w ośrodku wypoczynkowym na podstawie umowy-zlecenia. Czy jego zleceniodawca będzie musiał płacić za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe?
NIE
Taki przymus dotyczy wyłącznie osób, które jednocześnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. W przypadku studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie może być mowy o obowiązku odprowadzania takiej daniny. Co więcej, osoba prowadząca ośrodek wypoczynkowy, w którym na podstawie umowy-zlecenia będzie wykonywać pracę student, nie musi go zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie od tego ryzyka – podobnie jak w przypadku wszystkich umów cywilnoprawnych – jest dobrowolne.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Czy gimnazjalista powinien podlegać ubezpieczeniu
Pan Łukasz jest właścicielem wypożyczalni sprzętów wodnych i chciałby w czasie wakacji zatrudnić uczniów z miejscowego gimnazjum. Na podstawie umowy-zlecenia roznosiliby ulotki reklamowe. Czy będzie musiał za nich płacić składki do ZUS?
NIE
Z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym są zwolnieni uczniowie gimnazjów wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Tym samym właściciel wypożyczalni kajaków i łodzi nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne za takie osoby. Dotyczy to również składek zdrowotnych. Przy czym do celów ubezpieczeń społecznych przyjęło się uznawać, że uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która kontynuuje naukę w tej samej szkole, skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w kolejnej placówce. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się bowiem 1 września każdego roku, a kończy – 31 sierpnia następnego roku. Jednocześnie termin utraty uprawnień do zwolnienia z danin na ubezpieczenie społeczne dotyczy osób, które ukończyły zdobywanie wiedzy i dalej się nie uczą. ZUS do 30 września będzie jako ucznia traktować tylko taką osobę, która dostała się na studia i przedstawiła zaświadczenie o przyjęciu na wyższą uczelnię.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 4 i 4a oraz art. 8 ust. 6 pkt 4 oraz art. 13 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Art. 63 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy student ze spółką zapłaci ZUS
Pan Jarosław, właściciel biura projektów, chce w czasie wakacji zatrudnić studentów do wykonywania prostych prac na zlecenie. Był zaskoczony, kiedy w oddziale ZUS przy okazji załatwienia innej sprawy dowiedział się, że za jednego ze zleceniobiorców będzie jednak musiał płacić daninę. Student jest jednoosobowym właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy faktycznie istnieje taki obowiązek?
TAK
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dotyczy wyłącznie osób, które tylko studiują. Jeśli zaś żak jest właścicielem i jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Z obowiązku odprowadzania daniny nie zwalnia go nawet to, że nie ukończył 26. roku życia. Przymus przekazania daniny do ZUS wynika z tego, że właściciel takiej spółki jest traktowany tak samo jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność. I z racji tego obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Podstawa prawna
Art. 6–8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).