statystyki

Jak ominąć opłacanie składek za zatrudnionych sezonowo

autor: Bożena Wiktorowska22.06.2016, 18:00; Aktualizacja: 11.07.2016, 19:20
BHP, praca, bezpieczeństwo, robotnik

Czy student zapłaci składkę wypadkową?źródło: ShutterStock

Firmy zatrudniające studentów na podstawie umów cywilnoprawnych są zwolnione z obowiązku odprowadzania daniny na rzecz ZUS. Takie preferencyjne zasady obowiązują do czasu ukończenia 26 lat przez zleceniobiorcę.

Czy firma zapłaci za studenta z Ukrainy

Pan Wiktor prowadzi działalność na terenie Polski. – W czasie wakacji mam bardzo dużo zleceń. Od lipca chcę zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia studenta ze Lwowa, który obecnie ma 23 lata. Czy będę musiał zgłosić go do ubezpieczenia społecznego?

NIE

Pracodawca zatrudniający studentów z Ukrainy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie ma obowiązku opłacania składek za nich zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Zwolnienie obejmuje zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, oraz studentów do ukończenia 26. roku życia. Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta wykonującego pracę na podstawie umowy-zlecenia nie ma natomiast znaczenia zarówno jego obywatelstwo, jak i kraj odbywania studiów. Gdy więc polski zleceniodawca, posiadający na terytorium Polski swą siedzibę, zawiera umowę-zlecenie z obywatelem Ukrainy, który ma status studenta ukraińskiej uczelni, to na zleceniodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania za niego składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 121 ze zm.).

Decyzja nr 163 znak DI /100000/43/232/2015 z 20 kwietnia 2015 r. wydana przez oddział ZUS w Gdańsku

Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).