Pracodawców będzie obowiązywał jeden wzór wniosku o dofinansowanie kosztów nauki. Obniżona będzie wysokość wsparcia na ten cel.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chce poprawić zasady funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy, z której dofinansowane jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zarówno przez samego pracodawcę, jak i jego podwładnych. Pieniądze z KFS mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, pokrycie kosztów egzaminów zawodowych czy badań lekarskich i psychologicznych.
Różne wymagania
Jedną z propozycji zmian jest wprowadzenie jednolitego w skali całego kraju wzoru wniosku o udzielenie wsparcia z KFS oraz określenie, jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć. Obecnie przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) i rozporządzenie dotyczące korzystania z środków funduszu wskazują jedynie, jakie elementy powinien on zawierać. Powiatowe urzędy pracy (PUP) mają więc różne wymagania w zakresie wniosku i dokumentów.
Reklama
– Prowadzi to do takich sytuacji, że firma, która ma oddziały w różnych powiatach, w każdym z nich inaczej wypełnia formularz i musi dostarczyć inne dokumenty. Uporządkowanie tej kwestii ułatwi pracodawcom ubieganie się o dofinansowanie z KFS – przekonuje dr Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan.

Reklama
Analogiczne rozwiązanie ma być zastosowane również w stosunku do wzoru umowy zawieranej przez pracodawcę z PUP, na podstawie której następuje przekazanie środków. Ponadto doprecyzowane zostaną przepisy związane z naborem i rozpatrywaniem wniosków. W powiatach zwykle obowiązują różne terminy ich składania, a zdarzało się, że firmy miały czasem tylko kilka dni od ogłoszenia na złożenie formularzy.
– Przy tej okazji warto uregulować zasady rozpatrywania wniosków, przepisy zakładają bowiem, że decyduje kolejność ich składania. Powinna liczyć się bardziej ich celowość, co więcej, w sytuacji, gdy kwota, o którą występuje pracodawca, jest znacząca, może doprowadzić do szybkiego ich wyczerpania – wskazuje Anna Szczęsny-Michalak, zastępca dyrektora PUP w Tychach.
Ważny staż pracy
MRPiPS widzi też potrzebę modyfikacji kryteriów uzyskania i przeznaczenia dofinansowania z KFS. Zmniejszona ma zostać wysokość wsparcia na kształcenie jednego pracownika, z 300 do 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
– Od dawna sygnalizowaliśmy resortowi, że wiele przepisów dotyczących KFS stanowi pole do nadużyć. Widać to na przykładzie kosztów ich organizacji. Często stawka za godzinę kursu w ramach KFS sięga nawet 100 zł za godzinę, podczas gdy w przypadku zwykłych szkoleń jest to od 17 do 20 zł – informuje Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie.
Kolejne ograniczenie jest związane ze stażem pracy. Pracodawca nie uzyska dofinansowania z KFS na nowo przyjmowane osoby oraz takie, które są zatrudnione przez krócej niż sześć miesięcy.
– Jest to dyskusyjna zmiana, bo często potrzeba dostosowania kompetencji dotyczy właśnie młodych pracowników – podkreśla Grzegorz Baczewski.
Dodatkowo jeżeli pracodawca otrzyma pieniądze z KFS, będzie musiał zobowiązać się do tego, że utrzyma osobę w zatrudnieniu przez minimum sześć miesięcy.
Wreszcie ministerstwo chce bardziej powiązać szkolenia z wykonywaną pracą. Dofinansowane mają być wyłącznie kursy zawodowe, które kończą się egzaminem lub uzyskaniem certyfikatu potrzebnego w danym zawodzie.
– Wprowadzenie tego ograniczenia budzi wątpliwości. Może spowodować, że nie będzie możliwe wsparcie szkolenia, np. w zakresie negocjacji i sprzedaży, a w przypadku osób zatrudnionych w firmach handlowych jest to niezbędna umiejętność – stwierdza Grzegorz Baczewski.
Z kolei zdaniem Jerzego Kędziory jest to krok w dobrym kierunku, bo część z zgłaszanych przez pracodawców szkoleń dotyczy kompetencji miękkich, takich jak walka ze stresem w pracy. Dofinansowane powinny być zaś takie kursy, które będą służyć utrzymaniu zatrudnienia przez pracownika.
12,2 mld zł to budżet Funduszu Pracy na rok 2016
191,3 mln zł wynosi w tym roku kwota wydzielona na Krajowy Fundusz Szkoleniowy