Od nowego roku przedsiębiorcy opłacający składki w minimalnej wysokości nie będą musieli cztery razy w roku sprawdzać wysokości stawek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Osoby te już na początku będą mogły określić koszty prowadzenia firmy związane z opłacaniem tych składek do ZUS.

Stała wysokość składki

Sejm uchwalił nowelizację art. 18 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Ustawa ta wejdzie w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Przepisy będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z nią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych będzie stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Ustawodawca nakazał, aby ta kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia rocznego była podawana przez ministra pracy i polityki społecznej w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w nowej wysokości będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Podstawa obliczenia składki będzie znana zanim rozpocznie się każdy nowy rok kalendarzowy. Warto zatem podkreślić, że oprócz uproszczenia miesięcznych rozliczeń z ZUS przedsiębiorca będzie mógł z góry zaplanować swoje wydatki na ubezpieczenie społeczne na cały dany rok.

Pracodawcy z Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, na wniosek których sejmowa Komisja Przyjazne Państwo przygotowała ustawę przyjętą przez Sejm, od dawna domagali się, aby wprowadzić takie ułatwienie przy prowadzeniu firm. Ich zdaniem nie było już żadnego merytorycznego uzasadnienia, aby przedsiębiorcy musieli cztery razy w roku sprawdzać wysokość składek, jakie mają wpłacać do ZUS.

Mniej błędów przy przelewach

Nowelizacja tej ustawy spowoduje ograniczenie liczby niepotrzebnych błędów przy przelewach. Dotychczas każdego roku płatnicy popełniają ponad 24 tys. błędów, które mają wpływ na poprawność ustalenia wysokości składek. Po nowym roku dzięki nowemu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli raz w roku złożyć w banku tzw. polecenie zapłaty. Dzięki temu zyskają czas i pieniądze.

Znowelizowany przepis stosuje się do składek należnych od 1 stycznia 2009 r.

Ważne!

Podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie znana zanim rozpocznie się każdy nowy rok kalendarzowy. Przedsiębiorca będzie mógł z góry zaplanować swoje wydatki na ubezpieczenie społeczne na cały dany rok

KOGO BĘDZIE DOTYCZYĆ ZMIANA

Nowe zasady opłacania składek będą dotyczyć m.in.:

• osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

• wspólników spółek: jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

• wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna

• Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Więcej: www.sejm.gov.pl