Prowadzę działalność gospodarczą od 1 marca tego roku. Jednocześnie podjąłem pracę w innej firmie na pół etatu. Zarabiam 1800 zł brutto. Czy muszę opłacać składki z działalności, skoro mam etat? Co prawda słyszałem, że powinienem zarabiać co najmniej minimalną pensję, ale przecież w przeliczeniu na cały etat moje wynagrodzenie wynosi 3600 zł.
W sytuacji gdy osoba będąca pracownikiem prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeniowych. Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowe będzie w takim przypadku ubezpieczenie ze stosunku pracy. Ta reguła będzie obowiązywać jednak tylko wtedy, gdy miesięczna podstawa wymiaru składek z etatu (przychód) będzie równa lub wyższa od najniższego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1850 zł. Jeśli będzie niższa, ubezpieczony będzie musiał odprowadzić składki i z etatu (zrobi to za niego pracodawca), i z samodzielnie prowadzonej działalności.
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 26 października 2015 r., sygn. akt III AUa 790/15 pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na cały miesiąc jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają obowiązkowo także z innych tytułów (np. działalności gospodarczej). Oznacza to, że sam wymiar etatu pozostaje bez znaczenia, bo istotna jest tylko wysokość miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku wynosi ona tylko 1800 zł, a więc poniżej ustawowego progu. To, że teoretycznie za cały etat pracownik otrzymywałby wynagrodzenie dwukrotnie wyższe, nie ma żadnego wpływu na zwolnienie go ze składek od prowadzonej jednocześnie firmy. Składki będą musiały być więc odprowadzane z obu tytułów.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).