ZUS wydał decyzję, w której przeniósł na mnie jako jedynego członka zarządu sp. z o.o. odpowiedzialność za nieopłacone przez spółkę składki. Rzeczywiście nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Stało się tak dlatego, że w grudniu 2015 r. bardzo pogorszył się mój stan psychiczny. Od tego czasu leczę się psychiatrycznie, przyjmuję silne antydepresanty i nie potrafiłem w odpowiednim czasie należycie ocenić sytuacji finansowej spółki. Zdaniem organu rentowego czasem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości był koniec stycznia 2016 r. Jakie argumenty powinienem podnieść w odwołaniu, aby uchronić się przed zapłatą zaległych składek? Czy moja choroba będzie miała jakiekolwiek znaczenie?
Za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec ZUS odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z jej majątku okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a wchodzący w skład tego organu nie wykazał m.in., że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpiło bez jego winy.
W opisywanej sytuacji członek zarządu, chcąc się uwolnić od odpowiedzialności za nieopłacone przez spółkę składki, powinien udowodnić, że w czasie gdy należało wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, bez swojej winy nie miał świadomości, w jakim położeniu ekonomicznym znajdowało się przedsiębiorstwo. Powinien w odwołaniu od decyzji podkreślić, że cierpiał wtedy na chorobę psychiczną i przyjmował silne antydepresanty. Musi to jednak odpowiednio wykazać. Może to zrobić samodzielnie, załączając do odwołania dokumentację lekarską. Jeśli nie ma pełnej dokumentacji, może złożyć wniosek do ZUS lub w przypadku postępowania sądowego do sądu, aby te instytucje zwróciły się do placówki medycznej, w której leczył się chory, o udostępnienie dokumentacji lekarskiej. Następnie powinien wystąpić o dopuszczenie dowodu z pisemnej opinii biegłego lekarza psychiatry na okoliczność ustalenia, jaki był jego stan psychiczny w czasie gdy należało złożyć wniosek o upadłość. Biegły będzie oceniał jego stan zdrowia w styczniu 2016 r. W szczególności biegły powinien ocenić, czy w tym czasie chory był w stanie należycie ocenić, w jakiej sytuacji finansowej znajdowała się spółka. Powinien zwłaszcza zwrócić uwagę, czy stan psychiczny badanego w styczniu 2016 r. umożliwiał mu wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Należy się jednak liczyć z tym, że ZUS będzie przedstawiał własne środki dowodowe. Będzie także próbował podważyć opinię biegłego w przypadku, gdyby była korzystna dla odwołującego.
WAŻNE
Sąd w postępowaniu odwoławczym będzie badał, czy obciążonemu składkami członkowi zarządu można przypisać winę. To jednak na menedżerze ciąży obowiązek przedstawiania wniosków dowodowych.
Podstawa prawna
Art. 116 par. 1 pkt 1 lit. b i par. 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).