Wdowom i wdowcom co do zasady przysługuje renta rodzinna i zasiłek pogrzebowy po zmarłych współmałżonkach. Nie każdy jednak będzie mógł otrzymać świadczenie. Szczególnie w przypadku renty rodzinnej, należy spełnić określone warunki by móc ubiegać się o to świadczenie.

Na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy dotyczy nie tylko wdowców i wdów. Co do zasady, przysługuje on osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zostaje on przydzielony w przypadku śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę lub członka rodziny takiej osoby. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Jaka jest jego wysokość? Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł. Jeśli jednak osoba, której przysługuje ten rodzaj zasiłku nie zgłosi wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, prawo do świadczenia wygasa.

Wysokość renty rodzinnej z kolei stanowi równowartość 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. Nie zawsze jednak wdowa może ubiegać się o to świadczenie.

Przysługuje jej renta rodzinna pod warunkiem, że w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Do renty upoważnia ją także fakt wychowywania co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej do zmarłym mężu, które jednocześnie nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole- 18 lat, lub opieka nad uprawnioną do renty osobą niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci.

Czy rozwódce przysługuje prawo do renty po byłym mężu? Małżonka rozwiedziona, lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do tego świadczenia pod warunkiem, że w dniu śmierci męża miała prawo do ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową alimentów z jego strony.

Jeśli jednak wdowa nie spełnia powyższych warunków, może ubiegać się o okresową rentę rodzinną. Przysługuje ona osobom niemających niezbędnych źródeł utrzymania przez jeden rok od śmierci męża. Jeśli w tym okresie uprawniona zdobędzie kwalifikacje lub wykaże próbę znalezienia pracy zarobkowej, okres, w którym przyznawane będzie to świadczenie wydłuży się do 2 lat. Te same przepisy stosuje się w przypadku wdowca.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych