Droga legislacyjna ustawy, której celem jest wprowadzenie tzw. wakacji składkowych, czyli możliwości niepłacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym dobiega końca, czeka na podpis prezydenta.

Co oznacza, że jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności, a składki na jego ubezpieczenia społeczne będą opłacone z budżetu państwa.

Nowe przepisy będą oddziaływały bezpośrednio na mniejszych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Dzięki nim zmniejszone zostaną obciążenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym, co ważne, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. Nowa regulacja nie obejmie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wakacje składkowe – założenia

Instytucja wakacji składkowych będzie dotyczyła jednego, wskazanego przez przedsiębiorcę miesiąca, w każdym roku kalendarzowym. Zwolnienie będzie następowało na wniosek ubezpieczonego.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienie z obowiązku składkowego nadal pozostaną uczestnikami systemu ubezpieczeń społecznych - co ma niebagatelne znaczenie w kontekście potencjalnych konsekwencji wynikających z nawet czasowego braku uczestnictwa w systemie.

Zwolnienie z obowiązku składkowego nie będzie wymagało zawieszenia działalności, czyli przedsiębiorca będzie mógł uzyskiwać z niej przychody. W okresie, w którym przedsiębiorcy korzystać będą z wakacji składkowych, składki na ich ubezpieczenia społeczne będą za nich opłacane z budżetu państwa.

Wakacje składkowe – kto skorzysta

Z wakacji składkowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;
  • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro;
  • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy;
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Wakacje składkowe - niezbędny wniosek

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z nowego rozwiązania będzie musiał w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma zostać objęty zwolnieniem złożyć do ZUSwniosek. Co istotne, wniosek będzie można złożyć jedynie online za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Ulgajeszcze w tym roku - tylko czy wszyscy uprawnieni z niej skorzystają

W założeniu twórców nowej regulacji ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. Biorąc pod uwagę obecny stan zaawansowania prac legislacyjnych, przedsiębiorcy z nowej ulgi skorzystają najpewniej jeszcze w tym roku. Mimo tego, że do wejścia w życie nowego rozwiązania zostało jeszcze trochę czasu, przedsiębiorcy, którzy zamierzają z niego skorzystać w 2024 r. będą mieli ograniczony czas na zawnioskowanie o ulgę. Aby uniknąć ewentualnego upływu terminu na złożenie wniosku, powinni rozpocząć przygotowania do tego procesu z wyprzedzeniem.