Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizę efektywności wykorzystywania czasu pracy pracownika. Wszystko po to, by sprawdzić czy skrócenie czasu wykonywania przez niego obowiązków wpłynęłoby na efektywność. W grę wchodzą dwa warianty – w tym 3 dniowy weekend. Czy jest już projekt zmian w kodeksie pracy? Mamy stanowisko resortu.

Czas pracy. Kluczowy element prawa pracy

Czas pracy jest jednym z najważniejszych aspektów regulowanych przez prawo pracy, wyznaczając granice, w których pracodawca może oczekiwać od pracownika gotowości do świadczenia pracy.

Główne przepisy dotyczące czasu pracy

Główne przepisy dotyczące czasu pracy obejmują:

normy czasu pracy, sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym okresy odpoczynku, dobowego i tygodniowego, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy, ograniczenia dotyczące pracy w porze nocnej oraz zasady jej rekompensowania, zasady polecania i rekompensowania pracy nadliczbowej, zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, dopuszczalność i zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.

Definicja czasu pracy

Czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Pozostawanie w dyspozycji obejmuje:

faktyczne wykonywanie pracy, gotowość do pracy (fizycznej, intelektualnej i prawnej) w zakładzie pracy lub innym miejscu wykonywania pracy.

Do czasu pracy zalicza się również okresy nieświadczenia pracy, gdy pracownik jest gotowy do jej wykonywania. Wliczane są m.in.:

obowiązkowe przerwy w pracy, przerwy na karmienie dziecka piersią, czas zwolnienia od pracy na badania lekarskie związane z ciążą, przerwy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, czas przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich, przerwy wynikające z pracy przy monitorach ekranowych, czas szkolenia w zakresie BHP,

Pojęcia doby i tygodnia oraz pracy zmianowej

Doba to 24 kolejne godziny, liczone od momentu rozpoczęcia pracy przez pracownika zgodnie z jego rozkładem czasu pracy. Tydzień oznacza 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Praca zmianowa polega na wykonywaniu pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.

Krótszy tydzień pracy. Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizowana jest obecnie kwestia, jaki system czasu pracy jest najkorzystniejszy (najbardziej optymalny) dla pracodawcy i pracownika. Poddawane analizie jest także to, czy skrócenie czasu pracy, a tym samym wydłużenie okresów nieprzerwanego odpoczynku pracownika, wpłynęłoby na efektywność świadczonej przez niego pracy. Na podstawie wyników tych badań będą przygotowane optymalne rozwiązania.

Jak twierdzi resort rozpoczęcie prac dotyczących zmian przepisów w zakresie czasu pracy musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rynek pracy. Powinno być także poddane szerokiej dyskusji, m.in. z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego.

Ministerstwo rozważa skrócenie tygodnia Pracy: 35 Godzin lub wolne piątki

Resort zastanawia się nad dwoma pomysłami na skrócenie czasu pracy. Mógłby to być 35-godzinny tydzień pracy lub wprowadzenie wolnych piątków. Jednak jak mówi szefowa ministerstwa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk "Łatwiejszym organizacyjnie rozwiązaniem byłaby redukcja o jeden dzień tygodnia pracy".

Krótszy tydzień pracy. Co z Kodeksem pracy?

Skoro resort na serio zajął się sprawą skrócenia czasu pracy, to warto zadać sobie pytanie, czy drugim torem szkicuje również zmiany w Kodeksie pracy?

- Na tym etapie trudno mówić o jakimkolwiek projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sprawę skrócenia czasu pracy bardzo rzeczowo analizujemy. Potrzebne są konsultacje - stwierdził Michał Syska rzecznik prasowy i dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji MRiPS.

Tym samym na zmiany w Kodeksie pracy należy jeszcze poczekać. Z tempa prac i zaangażowania resortu można wnioskować iż zmiany nastąpią jeszcze za tej kadencji rządu.

MRPiPS jeszcze do końca roku przedstawi wyniki swoich analiz w sprawie skrócenia tygodnia pracy.