W związku z zagrożeniami hybrydowymi polski rząd rozbudowuje Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na czym polega praca w tym miejscu oraz ile można zarobić?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest jedną z kluczowych służb specjalnych w Polsce, której głównym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Działania ABW obejmują szeroki zakres obowiązków, mających na celu zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca w ABW jest wymagająca, ale jednocześnie daje możliwość uczestniczenia w działaniach mających kluczowe znaczenie dla kraju.

Główne obszary działalności ABW

1. Kontrwywiad

Praca w kontrwywiadzie polega na przeciwdziałaniu działalności obcych służb wywiadowczych na terenie Polski. Funkcjonariusze zajmują się wykrywaniem i neutralizowaniem działań szpiegowskich oraz ochroną tajemnic państwowych.

2. Antyterroryzm

Funkcjonariusze ABW prowadzą działania mające na celu zapobieganie aktom terrorystycznym. Monitorują potencjalne zagrożenia, prowadzą śledztwa i współpracują z międzynarodowymi służbami specjalnymi w zakresie wymiany informacji dotyczących terroryzmu.

3. Ochrona porządku konstytucyjnego

ABW przeciwdziała działalności organizacji i grup, które dążą do obalenia demokratycznego porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania te obejmują monitorowanie i neutralizowanie ekstremistycznych ugrupowań oraz zapobieganie aktom przemocy politycznej.

4. Zapobieganie przestępczości zorganizowanej

ABW bierze udział w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w tym korupcji, handlu ludźmi, narkotyków i broni. Funkcjonariusze prowadzą śledztwa, operacje specjalne i współpracują z innymi służbami oraz organami ścigania.

5. Ochrona gospodarki i infrastruktury krytycznej

Funkcjonariusze ABW zajmują się ochroną kluczowych elementów infrastruktury krytycznej, takich jak sieci energetyczne, telekomunikacyjne oraz instytucje finansowe. Przeciwdziałają sabotażowi i cyberatakom, które mogłyby zagrozić stabilności gospodarczej kraju.

Zarobki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W agencji najniższe uposażenie to 3900 złotych brutto, ale niedługo ulegnie zwiększeniu. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji niedawno ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie uposażeń i dodatków funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zarobki funkcjonariuszy ABW wzrosną z przedziału 3900–13500 zł do nowego zakresu wynagrodzeń wynoszącego 4700–16200 zł. Dodatkowo, wzrosną także dodatki za posiadany stopień służbowy. Funkcjonariusze otrzymają wyrównania wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r.

Obecnie obowiązujące stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW, ustalone na podstawie rozporządzenia premiera z 2002 roku, wynoszą od 2000 zł do 10500 zł brutto dla stawek minimalnych oraz od 2200 zł do 12100 zł brutto dla stawek maksymalnych. W wyniku podwyżek nowe stawki będą kształtować się w przedziale od 2200 zł do 12100 zł dla minimalnych oraz od 4700 zł do 16200 zł dla maksymalnych. Oznacza to wzrost minimalnych stawek o średnio 15% i maksymalnych o 20%.

Dodatki za posiadany stopień służbowy również wzrosną. Ostatnie podwyżki tych dodatków miały miejsce w 2019 roku, dlatego planowane obecnie zwiększenie będzie znaczące. Najmniejszą podwyżkę, wynoszącą 33%, otrzymają funkcjonariusze z najniższym stopniem, natomiast największa podwyżka, sięgająca 50%, obejmie stopnie generała brygady oraz młodszego chorążego. Średnio dodatki wzrosną o 44%.

Szczegółowa Tabela Zarobków Przed i Po Podwyżce

0 10500–13500 12100–16200
01 9900–12000 11400–14400
02 6650–10000 7700–12000
03 5890–9000 6800–10800
04 4480–7800 5200–9400
05 4235–7500 4900–9000
06 4235–7000 4900–8400
07 4235–6800 4900–8200
08 3880–6100 4800–7300
09 3600–5900 4100–7100
10 3205–5300 3700–6400
11 2870–4900 3300–5900
12 2745–4700 3200–5600
13 2680–4300 3100–5200
14 2000–3900 2200–4700

Tabela Dodatków za Stopień Służbowy

Generał brygady 1800 2700
Pułkownik 1700 2450
Podpułkownik 1650 2350
Major 1600 2250
Kapitan 1500 2150
Porucznik 1450 2100
Podporucznik 1400 2050
Starszy chorąży sztabowy 1250 1750
Chorąży sztabowy 1200 1700
Młodszy chorąży sztabowy 1150 1650
Starszy chorąży 1100 1600
Chorąży 1050 1550
Młodszy chorąży 1000 1500
Starszy sierżant sztabowy 900 1300
Sierżant sztabowy 860 1250
Starszy sierżant 830 1200
Sierżant 800 1150
Starszy plutonowy 750 1100
Plutonowy 720 1050
Starszy kapral 680 1000
Kapral 650 950
Starszy szeregowy 620 850
Szeregowy 600 800

Rekrutacja do ABW

Służbę w ABW może pełnić osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Etapy rekrutacji:

 • rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu jego ustalenia przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;
 • badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez kandydata w kwestionariuszu osobowym;
 • przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;
 • uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • egzamin sprawności fizycznej,
 • badanie psychofizjologiczne,
 • badanie psychotechniczne,
 • inne czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną.
 • przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy;

Czynności, o których mowa w pkt. 2-7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grupie antyterrorystycznej egzamin sprawności fizycznej jest obowiązkowy.

Etapy rekrutacji:

 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • wstępne badanie lekarskie;
 • przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Czy w trakcie rekrutacji używany jest wariograf? Tak, jest to ujęte jako "badanie psychotechniczne" w opisanym powyżej procesie rekrutacyjnym.