Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców dzieci hospitalizowanych po urodzeniu, w tym wcześniaków, w wymiarze do 8 lub 15 tygodni, będzie przysługiwać również osobom zatrudnionym w służbach mundurowych. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowanych w wykazie prac rządu.

Prawo do nowego urlopu – płatnego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego – mają mieć m.in. nauczyciele, żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej (SCS) czy Służby Więziennej (SW). W odniesieniu do żołnierzy okres przebywania na dodatkowym urlopie będzie uwzględniany przy ustalaniu wysokości należnego uposażenia i świadczenia teleinformatycznego. Z kolei w przypadku funkcjonariuszy SCS zostanie wprowadzona możliwość zatrudnienia osoby na zastępstwo w trakcie nieobecności funkcjonariusza w związku z tym urlopem. Ponadto okres ten będzie wliczany do czasu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody rocznej. Natomiast przy okazji zmian w urlopach w odniesieniu do SW zostanie usunięta możliwość korzystania z pracy zdalnej oraz systemu pracy weekendowej w ramach elastycznego czasu służby.

Osoby opłacające składki na ZUS, niebędące pracownikami, będą mogły liczyć na zasiłek macierzyński za okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu. Z kolei dla osób nieubezpieczonych nastąpi odpowiednie wydłużenie okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez szpital).

Dodatkowe wolne na opiekę np. nad wcześniakiem ma być wykorzystane w jednej części bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Udzielane będzie jednorazowo na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez matkę lub ojca do 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. ©℗