Dodatkowe warunki uzyskania zezwoleń na pracę, zaostrzenie kar i ograniczenia dla outsourcingu pracowniczego mają zmniejszyć liczbę nadużyć przy zatrudnianiu cudzoziemców. Tak wynika z założeń do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, które właśnie zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (zmiany zapowiadał DGP: „Ma być szybciej i bez nadużyć”, nr 88/2024).

Projektowana regulacja ma na celu m.in. uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom i ograniczenie występujących nadużyć, a także pełną elektronizację postępowań i zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy.

Nowe przepisy, jak zapowiada rząd, będą bazować na dotychczasowych rozwiązaniach, które zostaną tak zmodyfikowane, by przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy. Doprecyzowane i uzupełnione mają być zwłaszcza warunki udzielenia zezwolenia na pracę. I tak, projekt ma przewidywać wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich. Ponadto mają zostać wprowadzone dodatkowe warunki udzielenia zezwolenia na pracę, w przypadku gdy wniosek składa podmiot nowo powstały lub korzystający z biur wirtualnych. Co więcej, zakłada się ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego. Nowością będzie też rezygnacja z obecnej, nieefektywnej procedury tzw. testu rynku pracy (która polega na sprawdzaniu, czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, czeka osoba zarejestrowana w urzędzie pracy). Zastąpi ją inna procedura, która ma być szybsza i efektywniejsza oraz stosowana „w odpowiednich przypadkach”.

Ponadto propozycja ustawowa ma przewidywać zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. Wymiar kary grzywny ma być proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych. Mają być także wprowadzone przepisy pozwalające przeprowadzać skuteczne kontrole Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. ©℗