Lekarze specjaliści oceniający przydatność młodych osób do służby w armii będą więcej zarabiać. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz.U. nr 18, poz. 142). Zgodnie z nim przewodniczący powiatowej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej za dzień pracy będzie otrzymywać od 80 do 120 zł, lekarz od 70 do 100 zł, a osoba średniego personelu medycznego od 60 do 80 zł.

Powodem zmian są poważne problemy z badaniami poborowych, które przeprowadza obecnie około 400 powiatowych i 16 wojewódzkich komisji lekarskich. Badani są mężczyźni (będzie tak także od przyszłego roku, kiedy nie będzie już poboru), którzy w danym roku skończą 19 lat i starsi mężczyźni, którzy nie dopełnili tego obowiązku w wieku lat 19, bądź złożyli wnioski o powtórne orzeczenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Według wyliczeń MSWiA w czasie jednego dnia powiatowa komisja lekarska bada nie mniej niż 35 osób. To powoduje, że za określenie przydatności do służby jednego badanego przewodniczący komisji otrzymuje 2,28 zł, lekarz - 2 zł, a średni personel medyczny - 1,71 zł. Tak niskie stawki powodują, że prowadzeniem badań nie są zainteresowani nawet emerytowani lekarze.

W niektórych regionach wielu lekarzy rezygnowało z pracy już w czasie przeprowadzenia poboru i trzeba było nawet po osiem razy powoływać nowe powiatowe komisje lekarskie. Było tak m.in. w województwach lubelskim, łódzkim i opolskim. W części powiatów województwa podkarpackiego w ogóle nie powołano komisji lekarskich, bo nie udało się wyegzekwować od lekarzy obowiązku uczestnictwa w pracach komisji. Autorzy projektu zakładają, że proponowane podwyżki zmienią tę sytuację. Koszt zmian wyniesie około 2 mln zł rocznie. Rozporządzenie wejdzie w życie 2 lutego 2009 r.