Wprowadzenie specjalnych subkont dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji przewidują poprawki PiS zgłoszone do projektu prezydenta, który m.in. ochronić ma świadczenia z programu 500 plus przed zajęciem przez komornika. Projekt ponownie skierowano do komisji.

W środę w Sejmie przedstawiono sprawozdanie komisji, która pracowała nad projektem; w debacie Marek Ast (PiS) zaproponował w imieniu swojego klubu poprawki, zatem projekt ponownie rozpatrzy komisja.

Zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zabezpieczyć ma świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" oraz inne świadczenia dla rodzin przed egzekucją komorniczą. Zapisano w nim również, że świadczenie 500 plus nie może wpływać na wysokość alimentów.

Jak podkreślono, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program 500 plus, nie przesądzono w sposób wyraźny o relacji pomiędzy świadczeniem wychowawczym a obowiązkiem alimentacyjnym, co może w praktyce budzić wątpliwości, czy tego rodzaju wsparcie finansowe należy uwzględniać przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Dlatego zaproponowano wyraźne zapisanie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów.

Zapisano m.in., że na zakres obowiązku alimentacyjnego nie wpływają ani świadczenia wychowawcze, ani świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, ani świadczenia rodzinne, ani świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

W projekcie zaproponowano również, aby świadczenia z programu 500 plus nie podlegały egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Choć w ustawie są zapisy mające na celu wyłączenie świadczenia spod egzekucji, ale mogą być nieskuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, który zajęty jest przez komornika, ponieważ komornik nie posiada wiedzy, jakie środki znajdują się na zajętym rachunku oraz skąd one pochodzą.

Zgodnie z projektem zadaniem banku byłoby powiadomienie komornika o niemożności przekazania części kwoty znajdującej się na rachunku ze względu na to, że pochodzi ona ze świadczeń niepodlegających zajęciu.

Ast poinformował, że podczas prac komisji przedstawiciele banków wskazywali, że zaproponowane w projekcie rozwiązania mogą nie być skuteczne. Zwracali na to uwagę również komornicy. Zdecydowano zatem o utworzeniu dodatkowego narzędzia - bezpłatnych, wyodrębnionych rachunków rodzinnych dla osób otrzymujących świadczenia; komornicy nie mieliby do nich dostępu. W jego ocenie to całkowicie rozwiązałoby problem.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował, że jego resort popiera zarówno propozycje przedstawione w projekcie, jak i poprawkę PiS-u.

Przypomniał, że MRPiPS wprowadziło co najmniej trzy poziomy zabezpieczenia: w ustawie zapisano, że świadczenia 500 plus nie podlegają egzekucji, a osobom zadłużonym gmina na ich życzenie ma obowiązek wypłacić je w gotówce. Dodatkowo w kwietniu MRPiPS wysłało do wszystkich banków numery kont, z jakich wypłacane są świadczenia wychowawcze, a gminom zlecono opatrywanie przelewów specjalnym tytułem, co umożliwia zarówno bankom, jak i organom egzekucyjnym identyfikację świadczeń wychowawczych. Ocenił jednak, że czwarty rodzaj zabezpieczenie powinien wyeliminować wszelkie problemy związane z egzekucja.

W maju Marczuk mówił PAP, że resort pracuje nad utworzeniem subkont; muszą one jednak być absolutnie bezpłatne i nie wiązać się z żadnymi uciążliwościami.