Na firmę, która w ogóle nie przekazuje pieniędzy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), zostanie nałożona sankcja. Będzie ona wynosić 30 proc. zgromadzonej na nim kwoty. Tak wynika z przygotowanego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.).

Rozszerza on katalog sytuacji, w których pracodawca będzie mógł zostać ukarany za nieprawidłowe funkcjonowanie ZFRON. Obecnie art. 33 ust. 4a1 wskazuje, że na równi z niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem środków funduszu (służą one na cele związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą pracowników) traktowane jest jego nieutworzenie, nieprowadzenie ewidencji lub rachunku bankowego. W przypadkach zaistnienia którejś ze wspomnianych okoliczności pracodawca musi wpłacić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kwotę odpowiadającą 30 proc. środków zgromadzonych na ZFRON. Nowelizacja zakłada, że taka sama sankcja zostanie nałożona również wtedy, gdy przedsiębiorstwo w ogóle nie przekazuje do niego pieniędzy.

W uzasadnieniu do projektu posłowie wskazują, że taka zmiana jest potrzebna w związku z orzecznictwem sądów. Powołują się w nim m.in. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2016 r. (sygn akt II FSK 3574/13), który uznał, że art. 33 ust. 4a1 nie pozwala nałożyć kary za brak przekazania pieniędzy na ZFRON.
– Orzeczenie NSA wyraźnie pokazuje, że pracodawcy są obecnie bezprawnie karani we wspomnianej sytuacji. Dlatego nowelizacja jest typowym przykładem likwidacji luki w przepisach. Dodatkowo będzie ona korzystna finansowo dla PFRON – mówi radca prawny Mateusz Brząkowski.
Ponadto poselski projekt przewiduje przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe wzory legitymacji potwierdzających niepełnosprawność lub jej stopień. Uchwalona jeszcze przez poprzedni Sejm nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej zakładała, że nastąpi to od 1 października br. Problem w tym, że w budżecie na 2016 r. nie zostały zarezerwowane dla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej środki niezbędne na sfinansowanie produkcji blankietów legitymacji, ich personalizacji, dystrybucji oraz utworzenia systemu informatycznego pozwalającego na ich rejestrację. W związku z tym konieczne jest wydłużenie okresu vacatio legis o kolejne 12 miesięcy.
Kolejna modyfikacja, która znalazła się w projekcie, dotyczy Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy pełnomocniku rządu ds. osób niepełnosprawnych. W jej skład nie będą już wchodzić przedstawiciele ministerstw oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przed pierwszym czytaniem