Od 11,29 zł do 18,81 zł w zależności od liczby członków rodziny wynoszą dopłaty do rachunków za prąd. Aby uzyskać to świadczenie, trzeba być uprawnionym do dodatku mieszkaniowego.
Czy zmieniły się kwoty dofinansowania
Czytelniczka, która w ubiegłym roku straciła prawo do dodatku mieszkaniowego i energetycznego, ponownie spełnia kryteria do jego uzyskania. Czy w porównaniu z 2015 r. zmieniła się wysokość dopłaty do kosztów energii elektrycznej?
TAK
Reklama
Dodatek energetyczny jest specjalnym świadczeniem, którego celem jest częściowe pokrycie opłaty za prąd. Osobą uprawnioną do uzyskiwania tej formy pomocy jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z ustawową definicją jest nim osoba, która pobiera dodatek mieszkaniowy, przyznany na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jego uzyskanie jest zaś uzależnione od kilku warunków. Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe, które wynosi 175 proc. najniższej emerytury dla osoby samotnej oraz 125 proc. dla rodziny (obecnie jest to odpowiednio 1544,48 zł oraz 1103,20 zł miesięcznie). Drugim istotnym wymogiem jest posiadanie mieszkania o metrażu wskazanym w przepisach. To też oznacza, że uprawnienie do dodatku energetycznego jest też związane ze spełnieniem tych warunków. Sama wysokość dopłaty do prądu jest zróżnicowana w zależności od liczby członków rodziny. Jej kwoty ulegają zaś co roku zmianie i są ogłaszane w obwieszczeniu przez ministra gospodarki. Określona w ten sposób wysokość dodatku obowiązuje od 1 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego. Obecnie wypłacane kwoty świadczenia uległy niewielkiemu zwiększeniu w porównaniu z tymi sprzed 1 maja br. Dodatek wynosi 11,29 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, 15,68 zł dla rodziny liczącej od dwóch do czterech osób oraz 18,81 zł, gdy ma ona pięciu i więcej członków. Dofinansowanie jest wypłacane co do zasady do 10. dnia każdego miesiąca. Jedyny wyjątek stanowi styczeń, kiedy to termin ten jest przesunięty i odbiorca wrażliwy może otrzymać pieniądze maksymalnie 30. tego miesiąca.

Reklama
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c, art. 5c ust. 4 i art. 5e ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy najemca otrzyma dopłatę do prądu
Pan Karol ma przyznany dodatek na pokrycie kosztów czynszu mieszkania, które wynajmuje. Umowę z dostawcą energii elektrycznej podpisał właściciel mieszkania. Czy mimo to może otrzymać też dodatek energetyczny?
NIE
Uprawnienie do dodatku mieszkaniowego nie jest jedynym warunkiem do tego, aby konkretna osoba została uznana za odbiorcę wrażliwego. Dodatkowo musi być stroną umowy kompleksowej lub o sprzedaży energii elektrycznej, a także zamieszkiwać w miejscu jej dostarczania. Jeżeli więc osoba wynajmująca mieszkanie wprawdzie płaci za zużycie prądu, ale umowę z jego dostawcą ma podpisaną właściciel, nie jest możliwe uzyskanie dodatku energetycznego. Również w sytuacji, gdy np. żona ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a umowę z zakładem energetycznym podpisał mąż, drugie świadczenie nie zostanie przyznane. Nastąpi to dopiero wtedy, gdy zmieniona zostanie strona umowy i zawrze ją żona, albo to jej małżonek będzie składać wniosek o dofinansowanie do opłaty za mieszkanie.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy wystarczy złożyć jeden wniosek
Pani Arleta spełnia kryteria do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, co jednocześnie daje jej prawo do ubiegania się o dopłatę do rachunku za prąd. Czy o obydwa świadczenia może starać się na jednym formularzu?
NIE
Wprawdzie uprawnienie do dodatku mieszkaniowego oznacza automatyczne spełnienie warunków do uzyskania drugiego dofinansowania (poza wyjątkami, gdy ktoś nie jest stroną umowy z dostawcą prądu i nie mieszka w lokalu, do którego jest dostarczany), to nie jest możliwe ubieganie się o ich przyznanie na jednym wniosku. To samo dotyczy też wydawania decyzji i odbiorca wrażliwy otrzyma dwa odrębne rozstrzygnięcia w sprawie obydwu świadczeń. Jest to związane z tym, że gmina musi najpierw ustalić uprawnienia i przyznać decyzją dodatek mieszkaniowy, a dopiero potem ten energetyczny. Drugi wniosek jest tym bardziej konieczny, że dopłata do rachunku za prąd nie jest przyznawana z urzędu. Nie ma natomiast przeszkód do tego, aby czytelniczka złożyła obydwa wnioski w tym samym czasie. W zależności od praktyki postępowania danego samorządu może się okazać, że decyzje zostaną wydane w tym samym terminie.
Podstawa prawna
Art. 5d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy są potrzebne dodatkowe dokumenty
Pan Tomasz zamierza złożyć wniosek o dodatek energetyczny. Czy musi dołączyć do niego dodatkowe dokumenty?
TAK
Podstawowym dokumentem potrzebnym do tego, aby otrzymywać dopłatę do prądu, jest wniosek. Przepisy nie określają jego wzoru, ale większość gmin dysponuje opracowanym na własne potrzeby formularzem, który można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać w siedzibie jednostki zajmującej się wydawaniem decyzji (często jest to ośrodek pomocy społecznej). Do wniosku należy dołączyć jeden dokument – kopię umowy kompleksowej lub o sprzedaży energii elektrycznej. Przepisy nie wymagają natomiast, aby osoba przedstawiała również rachunki czy faktury za energię elektryczną. Ponadto to świadczenie, w przeciwieństwie do dodatku mieszkaniowego, przekazywanego bezpośrednio do zarządcy nieruchomości, jest wypłacane samemu odbiorcy wrażliwemu. Gmina nie ma też uprawnień do tego, aby weryfikować, czy odbiorca wrażliwy faktycznie wykorzystał wsparcie na pokrycie rachunku za prąd.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c i art. 5d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy dodatek przyznaje się na pół roku
Pani Dorota będzie składać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Czy okres jego wypłacania wynosi tyle samo co świadczenia na częściowe pokrycie opłaty za czynsz?
TAK
Przepisy prawa energetycznego nie wskazują wprost, na jaki okres należy przyznać dofinansowanie do prądu. Jednak skoro warunkiem jego uzyskania jest posiadanie uprawnień do dodatku mieszkaniowego, który przysługuje na maksymalnie sześć miesięcy, to ta zasada dotyczy też świadczenia energetycznego. Inną kwestią, która nie jest uregulowana w przepisach, jest to, od kiedy należy przyznać dopłatę do prądu, czy od miesiąca złożenia wniosku, czy dopiero od następnego. Niemniej gminy ustalają uprawnienia do niego od miesiąca złożenia wniosku – o ile istniało w nim uprawnienie do dodatku mieszkaniowego. Jeżeli więc odbiorca wrażliwy składa w tym samym miesiącu, np. czerwcu, obydwa wnioski, to zarówno dodatek mieszkaniowy, jak i energetyczny otrzyma od lipca (dopłata do czynszu jest bowiem przyznawana od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku). Natomiast jeśli ktoś jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego od maja br., ale dopiero w czerwcu będzie składać wniosek o ten energetyczny, to pierwsze dofinansowanie do rachunku za prąd zostanie wypłacone za ten miesiąc. Wprawdzie również w maju spełniał kryteria do tego świadczenia, ale ze względu na późniejsze złożenie wniosku nie może zostać ono wypłacone.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c i art. 5d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
Czy dodatek wpływa na wypłatę 500 zł na dziecko
Matka, która samotnie wychowuje dwoje dzieci, będzie składać wniosek o świadczenie wychowawcze na każdego z małoletnich. Czy kwota dodatku energetycznego zostanie wliczona do jej dochodu przy sprawdzaniu, czy spełnia kryterium do uzyskania wsparcia z programu 500 plus na starszego potomka?
NIE
Zarówno dodatek mieszkaniowy, jak i dodatek energetyczny nie są traktowane jako dochód przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. To oznacza, że ich kwoty nie będą wliczane do dochodu rodziny przy sprawdzaniu, czy nie przekracza on 800 zł lub 1200 zł w przeliczeniu na jednego jej członka (taki próg obowiązuje przy ubieganiu się o 500 zł na najstarsze dziecko). Również w odwrotnej sytuacji, czyli wnioskowania o dodatek mieszkaniowy, dzięki czemu możliwe będzie potem uzyskanie tego energetycznego, nowe świadczenie dla rodzin nie będzie traktowane jako dochód. Inaczej jest natomiast w przypadku innych świadczeń, np. przewidzianych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ich przypadku obydwa dodatki stanowią dochód i są wliczane do kryterium.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).